Zpět

UK KS Technik výtahů

KVALIFIKAČNÍ STANDARD

 

NÁZEV

KVALIFIKAČNÍ STANDARD ÚPLNÉ KVALIFIKACE „TECHNIK VÝTAHŮ“

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ

 

TÝKÁ SE POVOLÁNÍ

Technik výtahů

DÍLČÍ KVALIFIKACE, ZE KTERÝCH SE SKLÁDÁ ÚPLNÁ KVALIFIKACE „TECHNIK VÝTAHŮ“

DK 3Servisní pracovník

DK 4Odborný servisní pracovník

DK 5 „Elektromechanik pro technická zařízení (TZ)“

SUBJEKTY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ

SEKTOROVÁ RADA PRŮŘEZOVÁ, UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR, NUOV, MPO ČR, HK ČR

ODBORNÝ GARANT

UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR

OBSAH KVALIFIKAČNÍHO STANDARDU

Přehled odborných způsobilostí k řádnému výkonu úplné kvalifikace „Technik výtahů“ (str. 2)


KVALIFIKAČNÍ STANDARD

Úplná kvalifikace

TECHNIK VÝTAHŮ

 kvalifikační úroveň 4

Odborná způsobilost 

Kód

Název

Úroveň

A.1.E.1.1.005

Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů

3

A.1.E.2.1.042

Orientace v právních předpisech a českých technických normách

4

A.1.E.1.1.008

Orientace v konstrukci výtahu

4

A.4.E.1.1.016

Měření elektrických veličin

3

A.6.E.2.1.525

Diagnostikování poruch výtahů

3

C.4.E.1.1.050

Seřizování mechanických částí výtahu

3

C.4.E.1.1.051

Provádění preventivní údržby

3

C.4.E.1.1.052

Udržování šachetních dveří výtahu

3

C.4.E.1.1.053

Udržování vodítek výtahu

3

C.4.E.1.1.054

Udržování případně výměna výtahového stroje

3

C.4.E.1.1.055

Udržování případně výměna klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

3

C.3.E.1.1.071

Výměna nosných prostředků výtahu

3

C.4.E.1.1.056

Provádění oprav elektrické instalace v šachtě výtahu

3

C.4.E.1.1.057

Provádění oprav elektrické instalace ve strojovně výtahu

3

C.4.E.1.1.058

Seřizování mechanických částí výtahu

3

A.3.E.1.1.745

Provádění provozních prohlídek výtahu

3

A.3.E.1.1.746

Provádění odborných prohlídek výtahu

4

A.4.E.1.1.019

Přezkušování a ověřování funkce zařízení elektrického výtahu

4

A.4.E.1.1.020

Přezkušování a ověřování funkce zařízení hydraulického výtahu

4

A.3.E.1.1.747

Provádění odborných zkoušek výtahu

4


 

OBECNÁ ZPŮSOBILOST

Úroveň způsobilostí: 1 – elementární; 2 – pokročilá; 3 – vysoká

 

Kód

Název

Úroveň způsobilostí

A

Řízení lidí

1

B

Organizování a plánování práce

1

C

Motivování lidí

 

D

Jednání s lidmi

1

E

Vyjednávání

1

F

Prezentování

1

G

Písemný projev a komunikace

2

H

Týmová práce

 

I

Práce s informacemi

1

J

Analyzování a řešení problémů

2

K

Rozhodování

2

L

Pružnost v myšlení a jednání (adaptabilita, flexibilita, přizpůsobivost, improvizační způsobilosti)

2

M

Tvořivé myšlení

2

P

Jazykové způsobilosti

2

Q

Technické způsobilosti

2

R

Počítačové způsobilosti

2

S

Numerické způsobilosti

 

T

Ekonomické způsobilosti

 

U

Právní způsobilost

1

V

Řízení motorových vozidel

1

Z

Osobnostní rozvoj

2

DÍLČÍ KVALIFIKACE

DK 3 – Servisní pracovník, 3

DK 4 – Odborný servisní pracovník, 4

DK 5 – Elektromechanik pro TZ, 3

 Vztah dílčích kvalifikací k úplné kvalifikaci

Označení dílčí kvalifikace

Název dílčí kvalifikace

Kvalifikační úroveň

Typ dílčí kvalifikace

Kód oboru vzdělání

DK 3

Servisní pracovník

3

Integrovaná

Technik výtahů

DK 4

Odborný servisní pracovník

4

Integrovaná

Technik výtahů

DK 5

Elektromechanik pro TZ

3

Integrovaná

Technik výtahů

 Vzorec pro složení UK 

ÚK = DK3 + DK4 + DK5

Vazba na povolání:

Technik výtahů

 Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou průřezovou a zástupci následujících institucí:

-        Unie výtahového průmyslu ČR,

-        NÚOV,

-        MPO ČR,

-        HK ČR


 
Zpět