Zpět

UK KS Mechanik výtahů

KVALIFIKAČNÍ STANDARD

 

NÁZEV

KVALIFIKAČNÍ STANDARD ÚPLNÉ KVALIFIKACE „MECHANIK VÝTAHŮ“

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ

 

TÝKÁ SE POVOLÁNÍ

Mechanik výtahů

DÍLČÍ KVALIFIKACE, ZE KTERÝCH SE SKLÁDÁ ÚPLNÁ KVALIFIKACE „MECHANIK VÝTAHŮ“

DK1 „Montér výtahů“

DK2 „Montér výtahů specialista“

DK3 „Servisní pracovník“

DK5 „Elektromechanik pro technická zařízení (TZ)“

SUBJEKTY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ

SEKTOROVÁ RADA PRŮŘEZOVÁ, UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR, NUOV, MPO ČR, HK ČR

ODBORNÝ GARANT

UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR

OBSAH KVALIFIKAČNÍHO STANDARDU

Přehled odborných způsobilostí k řádnému výkonu úplné kvalifikace „Mechanik výtahů“ (str. 2)

KVALIFIKAČNÍ STANDARD

 Úplná kvalifikace

MECHANIK VÝTAHŮ

 kvalifikační úroveň 3

 Odborná způsobilost

Kód

Název

Úroveň

A.1.E.1.1.005

Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů

3

A.1.E.2.1.042

Orientace v právních předpisech a českých technických normách

3

A.2.E.2.1.959

Volba postupu práce, pomůcek, náhradních dílů pro provádění montáže, demontáže a oprav výtahů

3

A.4.E.1.1.015

Zaměřování šachty a strojovny výtahu

3

C.3.E.2.1.016

Sestavování a montáž výtahů, včetně jejich elektrických a elektronických částí

3

A.4.E.1.1.016

Měření elektrických veličin

3

A.4.E.1.1.017

Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže

3

A.4.E.1.1.018

Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže

3

C.4.E.1.1.050

Seřizování mechanických částí výtahu

3

A.6.E.2.1.525

Diagnostikování poruch výtahů

3

C.4.E.1.1.051

Provádění preventivní údržby

3

C.4.E.1.1.052

Udržování šachetních dveří výtahu

3

C.4.E.1.1.053

Udržování vodítek výtahu

3

C.4.E.1.1.054

Udržování případně výměna výtahového stroje

3

C.4.E.1.1.055

Udržování případně výměna klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

3

C.3.E.1.1.071

Výměna nosných prostředků výtahu

3

C.4.E.1.1.056

Provádění oprav elektrické instalace v šachtě výtahu

3

C.4.E.1.1.057

Provádění oprav elektrické instalace ve strojovně výtahu

3

A.3.E.1.1.745

Provádění provozních prohlídek výtahu

3


OBECNÁ ZPŮSOBILOST

Úroveň způsobilostí: 1 – elementární; 2 – pokročilá; 3 – vysoká

Kód

Název

Úroveň způsobilostí

A

Řízení lidí

1

B

Organizování a plánování práce

1

C

Motivování lidí

 

D

Jednání s lidmi

 

E

Vyjednávání

 

F

Prezentování

 

G

Písemný projev a komunikace

1

H

Týmová práce

 

I

Práce s informacemi

1

J

Analyzování a řešení problémů

2

K

Rozhodování

1

L

Pružnost v myšlení a jednání (adaptabilita, flexibilita, přizpůsobivost, improvizační způsobilosti)

1

M

Tvořivé myšlení

2

P

Jazykové způsobilosti

1

Q

Technické způsobilosti

2

R

Počítačové způsobilosti

1

S

Numerické způsobilosti

 

T

Ekonomické způsobilosti

 

U

Právní způsobilost

1

V

Řízení motorových vozidel

1

Z

Osobnostní rozvoj

2

DÍLČÍ KVALIFIKACE  

DK1 – Montér výtahů, 3

DK2 – Montér výtahů specialista, 3

DK3 – Servisní pracovník, 3

DK5 – Elektromechanik pro TZ, 3

 Vztah dílčích kvalifikací k úplné kvalifikaci

Označení dílčí kvalifikace

Název dílčí kvalifikace

Kvalifikační úroveň

Typ dílčí kvalifikace

Kód oboru vzdělání

DK1

Montér výtahů

3

Integrovaná

Mechanik výtahů

DK2

Montér výtahů specialista

3

Integrovaná

Mechanik výtahů

DK3

Servisní pracovník

3

Integrovaná

Mechanik výtahů

DK5

Elektromechanik pro TZ

3

Integrovaná

Mechanik výtahů

 Vzorec pro složení UK 

ÚK = DK1 + DK2 + DK3 + DK5

 Vazba na povolání:

Mechanik výtahů

 Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou průřezovou a zástupci následujících institucí:

-        Unie výtahového průmyslu ČR,

-        NÚOV,

-        MPO ČR,

-        HK ČR
Zpět