Zpět

DK4 23-049-M HS Odborný servisní pracovník

HODNOTÍCÍ STANDARD

NÁZEV

HODNOTÍCÍ STANDARD DÍLČÍ KVALIFIKACE č. 4 „ODBORNÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK“

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ

23-049-H

TÝKÁ SE POVOLÁNÍ

Technik výtahů

VZTAH K OSTATNÍM DÍLČÍM KVALIFIKACÍM

Spolu s dílčími kvalifikacemi „Servisní pracovník“ a „Elektromechanik pro TZ“ je součástí úplné kvalifikace „Technik výtahů“

SUBJEKTY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ

SEKTOROVÁ RADA PRŮŘEZOVÁ, UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR, NUOV, MPO ČR, HK ČR

ODBORNÝ GARANT

UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR

OBSAH HODNOTÍCÍHO STANDARDU

Část A. Kritéria a způsoby hodnocení potřebných odborných způsobilostí (str. 3)

Část B. Pokyny pro realizaci zkoušky (str. 10)

Příloha č. 1 Vzor protokolu o zkoušce (str. 12)

Příloha č. 2 Vzor záznamu o průběhu zkoušky (str. 13)

Příloha č. 3 Vzor osvědčení o získání dílčí kvalifikace (str. 16)

SCHVÁLENO

UVP ČR

Na zasedání prezidia UVP ČR dne 26. listopadu 2007

SEKTOROVOU RADOU PRŮŘEZOVOU

Na zasedání SR průřezové dne 11. prosince 2007

AUTORIZUJÍCÍ ORGÁN

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

NÁRODNÍ RADA PRO KVALIFIKACI

 

MPSV ČR

 

MŠMT ČR

 

VÝŠE ÚHRADY ZA ZKOUŠKU

Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 0 až 5 000 Kč bez DPH, pokud žadatel již vlastní osvědčení o získání dílčí kvalifikace „Servisní pracovník“, která obsahuje i další dílčí kvalifikaci „Elektromechanik pro TZ“. V případě, že žadatel toto osvědčení nevlastní, je nutné k uvedené výši úhrady přičíst ještě ceny za jejich ověřování. Konkrétní výši úhrady za zkoušku uvádějí jednotlivé autorizované osoby.

DOBA PŘÍPRAVY NA ZKOUŠKU A DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 10 minut, případně podle dohody. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky týkající se občerstvení a na přípravu) jsou 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut), pokud žadatel již vlastní osvědčení o získání dílčí kvalifikace „Servisní pracovník“, která obsahuje další dílčí kvalifikaci „Elektromechanik pro TZ“. V případě, že žadatel toto osvědčení nevlastní, je nutné přičíst ještě dobu trvání ověřování těchto dalších dílčích kvalifikací. Zkouška může být rozložena do více dnů.

PLATÍ OD

 

 

HODNOTÍCÍ STANDARD

 Dílčí kvalifikace DK 4

ODBORNÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK

 kvalifikační úroveň 4

 

A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ POTŘEBNÝCH ODBORNÝCH ZPŮSOBILOSTÍ (dále jen kompetencí)
Učební texty UVP ČR a bezpečnostní předpisy UVP ČR, na splnění jejichž požadavků je odkazováno u některých kompetencí hodnotícího standardu této dílčí kvalifikace, jsou dostupné na webových stránkách UVP ČR - www.uvp-cr.cz.

1.     A.1.E.1.1.007 Orientace v předpisech a technických normách

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      uvést výčet základních předpisů a českých technických norem upravujících požadavky na konstrukci

Splnění kritéria

Soulad uvedených předpisů se seznamem platných předpisů a českých technických norem pro výtahový průmysl, který bude aktualizován UVP ČR pro každý kalendářní rok.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      uvést výčet předpisů a norem pro zvláštní úpravu výtahů z hlediska účelu použití (přístupnost osob s omezenou schopností pohybu, požární a evakuační výtahy, výtahy odolné vandalům apod.)

Splnění kritéria

 Soulad uvedených předpisů se seznamem platných předpisů a českých technických norem pro výtahový průmysl, který bude aktualizován UVP ČR pro každý kalendářní rok.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

c)      uvést výčet základních předpisů stanovících požadavky na uvádění výtahů a bezpečnostních komponent na trh/do provozu

Splnění kritéria

Soulad uvedených předpisů se seznamem platných předpisů a českých technických norem pro výtahový průmysl, který bude aktualizován UVP ČR pro každý kalendářní rok.

Slovně i písemně

d)      uvést výčet základních předpisů a norem upravujících požadavky na provoz a zkoušení

Splnění kritéria

Soulad uvedených předpisů se seznamem platných předpisů a českých technických norem pro výtahový průmysl, který bude aktualizován UVP ČR pro každý kalendářní rok.

Slovně i písemně

e)      vyjmenovat druhy opakovaných prohlídek a zkoušek v průběhu provozu a zkoušek po provedení opravy nebo podstatných změn

Splnění kritéria

Soulad uvedených druhů zkoušek s požadavky českých technických norem.

Slovně i písemně

f)       specifikovat požadavky na odbornou způsobilost k provádění činností na výtahu, uvést názvy dokladů nezbytných k výkonu činnosti

Splnění kritéria

Správnost uvedených požadavků s požadavky českých technických norem.

Slovně i písemně

g)      vyjmenovat povinnosti majitele/provozovatele výtahu

Splnění kritéria

Soulad uvedených povinností s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně s využitím ČSN

h)      vyjmenovat povinnosti servisní firmy

Splnění kritéria

Soulad uvedených povinností s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně s využitím ČSN

U kritérií a) až d) a kritérií g) a h) postačuje prověření znalostí u jednoho z těchto kritérií.

 

 

2.     A.1.E.1.1.008 Orientace v konstrukci výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      charakterizovat výtahy podle určeného účelu použití a zařazení do tříd podle ČSN ISO 4190-1

Splnění kritéria

Soulad uvedených příkladů podle účelu použití a tříd výtahů s požadavky technických předpisů a českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      popsat funkci výtahů podle druhu řízení (jednoduché, sběrné, Duplex apod.)

Splnění kritéria

Soulad uvedených vysvětlení funkcí jednotlivých druhů řízení s požadavky učebních textů UVP ČR..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

c)      uvést požadavky na přístup do strojovny výtahu a do prohlubně šachty

Splnění kritéria

Soulad uvedených požadavků s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

d)      uvést požadavky na ohrazení jízdního prostoru (zcela ohrazená šachta, částečně ohrazená), použití materiálu na ohrazení, jeho pevnost

Splnění kritéria

Soulad uvedených požadavků s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

e)      uvést možnosti použití skla na ohrazení šachty, nebo výplně šachetních a klecových dveří, stěn klece

Splnění kritéria

Soulad uvedených možností s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

f)       uvést požadavky na osvětlení šachty a nástupišť, větrání strojovny a šachty

Splnění kritéria

Soulad uvedených požadavků s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

U kritérií c) až f) postačuje prověření znalostí u jednoho z těchto kritérií.

 

3.      A.3.E.1.1.746 Provádění odborných prohlídek výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      uvést účel vedení Knihy odborných prohlídek výtahu, lhůty jejich provádění

Splnění kritéria

Soulad vysvětleného účelu vedení záznamů v Knize odborných prohlídek výtahu a lhůt provádění prohlídek s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      specifikovat požadavky na odbornou způsobilost osob k provádění odborných prohlídek

Splnění kritéria

Soulad uvedených kvalifikačních požadavků s požadavky českých technických norem.

Slovně i písemně

c)      provést odbornou prohlídku elektrického výtahu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu provedení odborné prohlídky s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

d)      provést odbornou prohlídku hydraulického výtahu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu provedení odborné prohlídky s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

e)      uvést a demonstrovat zásady bezpečnosti provádění kontrolních úkonů ve strojovně

Splnění kritéria

Soulad uvedených požadavků s požadavky bezpečnostního předpisu UVP ČR.

Praktické předvedení

f)       uvést a demonstrovat zásady bezpečnosti provádění kontrolních úkonů v prohlubni šachty

Splnění kritéria

Soulad uvedených požadavků s požadavky bezpečnostního předpisu UVP ČR.

Praktické předvedení

g)      uvést a demonstrovat zásady bezpečnosti provádění kontrolních úkonů na kleci výtahu

Splnění kritéria

Soulad uvedených požadavků s požadavky bezpečnostního předpisu UVP ČR.

Praktické předvedení

h)      vyhotovit vzorový Protokol z odborné prohlídky elektrického výtahu

Splnění kritéria

Soulad vyhotoveného protokolu s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

i)        vyhotovit vzorový Protokol z odborné prohlídky hydraulického výtahu

Splnění kritéria

Soulad vyhotoveného protokolu s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

j)        uvést základní kritéria pro vyhodnocení způsobilosti výtahu k dalšímu provozu

Splnění kritéria

Správnost označení nevyhovujících výsledků prohlídky.

Slovně i písemně s využitím protokolu

k)      uvést postup při zjištění závad ohrožujících bezpečnost dalšího provozu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu při zjišťování závad bránících provozu s požadavky českých technických norem.

Slovně i písemně s využitím protokolu

U kritérií c) a d), kritérií e) až g) a kritérií h) a i) postačuje praktické předvedení vždy jednoho z těchto kritérií.

4.     A.4.E.1.1.019 Přezkušování a ověřování funkce zařízení elektrického výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      přezkoušet a seřídit zařízení proti přetížení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření a seřízení s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

b)      přezkoušet podlahový spínač

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

c)      přezkoušet koncový vypínač

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

d)      přezkoušet a seřídit omezovač rychlosti klece/vyvažovací závaží

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření a seřízení s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

e)      přezkoušet zachycovače klece/vyvažovacího závaží

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

f)       přezkoušet zařízení proti nadměrné rychlosti směrem nahoru

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

g)      přezkoušet trakční schopnost

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

h)      přezkoušet brzdové zařízení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

i)        ověřit funkci nouzové signalizace

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

j)        ověřit přesnost zastavování ve stanicích

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

k)      přezkoušet omezení doby chodu motoru

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

U kritérií a) až h) postačuje praktické předvedení dvou z těchto kritérií.

  

5.     A.4.E.1.1.020 Přezkušování a ověřování funkce zařízení hydraulického výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      přezkoušet koncový vypínač

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

b)      přezkoušet a seřídit omezovač rychlosti klece

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření a seřízení s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

c)      přezkoušet funkci bezpečnostního lana

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Slovně i písemně

d)      přezkoušet zachycovače klece

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem..

Praktické předvedení

e)      přezkoušet funkci svěracího zařízení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

f)       přezkoušet funkci dosedacího zařízení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

g)      zkontrolovat omezení zdvihu pístu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

h)      provést tlakovou zkoušku a kontrolu tlakového, bezpečnostního a škrtícího ventilu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

i)        změřit pokles a vyrovnat polohu klece

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

j)        přezkoušet a seřídit zařízení proti přetížení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření a seřízení s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

k)      uvést požadavky na funkci nouzové signalizace a předvést způsob ověření

Splnění kritéria

Soulad uvedených požadavků s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

l)        ověřit přesnost zastavování ve stanicích

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

m)    přezkoušet omezení doby chodu motoru

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

U kritérií a) až j) postačuje praktické předvedení dvou z těchto kritérií.


B. POKYNY PRO REALIZACI ZKOUŠKY

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen se zkušebním pracovištěm a souvisejícími požadavky BOZP a PO. Absolvent musí předložit doklad o seznámení s požadavky BOZP a PO vztahujícími se k činnosti odborného servisního pracovníka a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Vstupní požadavky – minimální úroveň je dána základním vzděláním. Podmínkou je předchozí získání dílčí kvalifikace „Servisní pracovník“. V případě, že uchazeč tuto dílčí kvalifikaci nezískal, je součástí zkoušky i ověření kompetencí podle hodnotících standardů „Servisní pracovník“ a „Elektromechanik pro TZ“.

Úroveň získaných znalostí a dovedností odborného servisního pracovníka bude ověřována provedením jedné nebo více vzájemně navazujících operací patřících do servisních činností prováděných k zajištění bezpečného provozu výtahu a souvisejících prohlídek a zkoušek.

Zkušební úkoly se volí z oblasti následujících činností:

-        orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat zapojení, mazacích plánů;

-        orientace v požadavcích na konstrukci;

-        seřizování mechanických částí, ověření funkce;

-        ověřování funkce bezpečnostních zařízení výtahu;

-        ovládání revizní jízdy;

-        měření elektrických veličin u řídících systémů;

-        výměna řídícího systému, seřizování řídícího systému;

-        montážní zkouška výtahu;

-        odborná prohlídka výtahu;

-        odborná zkouška výtahu.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací uchazečem.

Učební texty UVP ČR a bezpečnostní předpisy UVP ČR, na splnění jejichž požadavků je odkazováno u některých kompetencí hodnotícího standardu této dílčí kvalifikace, jsou dostupné na webových stránkách UVP ČR – www.uvp-cr.cz.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a průběh zkoušky a dosažené výsledky zapisuje do záznamu o zkoušce. Zkoušející i uchazeč připojením svých podpisů potvrdí, že hodnocení bylo objektivní a odpovídalo nárokům stanoveným hodnotícím standardem. Pro zápis hodnocení jednotlivých úkolů lze použít různé značky, ale výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ (se zdůvodněním) v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou kompetenci nevyhověl. Konečné hodnocení uchazeče probíhá na základě těchto návrhů podle § 18 odst. 7 zákona č. 179/2006 Sb.

Složení zkušební komise

Zkouška probíhá před autorizovanou osobou nebo před autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí splňovat a náležitě doložit následující požadavky na odbornou způsobilost k výkonu zkoušky k ověření odborné způsobilosti dílčí kvalifikace „odborný servisní pracovník“:

  • mít strukturu dávající důvěru zainteresovaným stranám v její odbornou způsobilost, nestrannost a integritu;
  • disponovat souborem postupů, zdrojů a vybavení k výkonu zkoušek odborné způsobilosti uchazečů z kompetencí pro dílčí kvalifikaci montér výtahů včetně vydání výsledného dokumentu potvrzujícího dosažení úrovně požadované dílčí kvalifikace;
  • zaměstnávat nebo smluvně mít zabezpečen dostatek osob s potřebnou odbornou kvalifikací, technickými znalostmi a zkušenostmi, které vyžaduje ověřování znalostí a dovedností odborných pracovníků podle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

 Odborná kvalifikace osob vykonávajících zkoušky musí být nejméně:

·           střední odborné vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou v oboru výtahového průmyslu a min. 5 let praxe ve funkci vedoucího montéra nebo ve funkci mistra odborné výchovy v oblasti výtahů, nebo

·           střední odborné vzdělání ukončené maturitou se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 10 let praxe v oboru výtahového průmyslu nebo 5 let u státního odborného dozoru nebo vysokoškolské vzdělání uvedeného zaměření a min. 5 let praxe v oboru výtahového průmyslu nebo 3 roky u státního odborného dozoru.

Osoby podílející se na přezkušování, které nemají pedagogické vzdělání nebo pedagogickou praxi, musí absolvovat přípravu zaměřenou na uznávání výsledků neformálního a informálního vzdělávání nebo přípravu zaměřenou na základy pedagogického minima s těžištěm v problematice zkoušení v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Základním předpokladem pro udělení autorizace žadateli je zvládnutí práce na PC a internetu. Uvedené dovednosti se dokládají zpracováním žádosti o udělení autorizace v elektronické podobě na www.mpo.cz.

Požadavky na materiálně technické zázemí

Rozsah montážních nástrojů a dalších prostředků potřebných pro řádný výkon zkoušky, včetně jejich zajištění je upřesněn prováděcím předpisem Unie výtahového průmyslu ČR (dále jen UVP ČR), který na požádání poskytne UVP ČR.

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku a doba pro vykonání zkoušky

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 10 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky týkající se občerstvení a na přípravu) jsou 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut), pokud žadatel již vlastní osvědčení o získání dílčí kvalifikace „Servisní pracovník“, která obsahuje další dílčí kvalifikaci „Elektromechanik pro TZ“. V případě, že žadatel toto osvědčení nevlastní, je nutné přičíst ještě dobu trvání ověřování těchto dalších dílčích kvalifikací. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Výše úhrady za zkoušku

Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 0 až 5 000 Kč bez DPH, pokud žadatel již vlastní osvědčení o získání dílčí kvalifikace „Servisní pracovník“, která obsahuje i další dílčí kvalifikaci „Elektromechanik pro TZ“. V případě, že žadatel toto osvědčení nevlastní, je nutné k uvedené výši úhrady přičíst ještě ceny za jejich ověřování. Konkrétní výši úhrady za zkoušku uvádějí jednotlivé autorizované osoby.

Autorizující orgán

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vazba na povolání

Technik výtahů

 

Vztah dílčí kvalifikace k úplné kvalifikaci

Typ dílčí kvalifikace

Název  úplné kvalifikace

Integrovaná

Technik výtahů

 

Hodnotící standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou průřezovou a zástupci následujících institucí:

-        Unie výtahového průmyslu ČR,

-        NÚOV,

-        MPO ČR,

-        HK ČR


 

Příloha č. 1

Vzor PROTOKOLU O ZKOUŠCE dílčí kvalifikace „ODBORNÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK “

 

Autorizovaná osoba: Čj.:

P R O T O K O L O Z K O U Š C E

vykonané v souladu s § 17 a § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zákon o uznání výsledků dalšího vzdělávání) a provedené v souladu s hodnotícím standardem dílčí kvalifikace č. 4 „Odborný servisní pracovník“

Druh zkoušky

Řádná zkouška

Opakovaná zkouška č.

Jméno uchazeče:      

Datum narození:                

Datum vykonání zkoušky:

OBSAH A ROZSAH ZKOUŠKY

Obsahem vykonané zkoušky bylo ověření odborných znalostí a dovedností vztahujících se k dílčí kvalifikaci ODBORNÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK“ v rozsahu uvedeném v ZÁZNAMU o průběhu zkoušky čj.: ………………………., který je nedílnou součástí tohoto protokolu.

CELKOVÝ VÝSLEDEK ZKOUŠKY uchazeče

 VYHOVĚL NEVYHOVĚL v kompetencích č. ………………………………..

                                     (nehodící se škrtnout)

PRŮBĚH ZKOUŠKY

Připojením svých podpisů zkoušející a uchazeč potvrzují, že průběh zkoušky odpovídal nárokům stanoveným hodnotícím standardem a hodnocení odborné způsobilosti u jednotlivých kompetencí bylo objektivní.

 

 

                ………………………………………..                       ………………………………………

                               (zkoušející)                                                                                                  (uchazeč)

Námitky uchazeče k průběhu zkoušky:

 

Autorizovaná osoba bude písemným sdělením informovat uchazeče o výsledku zkoušky a případném termínu vykonání opakované zkoušky do 5 dnů od vykonání zkoušky. V případě úspěšného vykonání zkoušky obdrží uchazeč ve výše uvedené lhůtě rovněž osvědčení podle § 19 zákona č. 179/2006 Sb.

V ………………………….. Dne ……………………………

 

Příloha č. 2

Vzor ZÁZNAMU O PRŮBĚHU ZKOUŠKY dílčí kvalifikace „ODBORNÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK“

 

Autorizovaná osoba: Čj.:

ZÁZNAM O PRŮBĚHU ZKOUŠKY

Řádná zkouška

Opakovaná zkouška č.

Jméno uchazeče:      

Datum narození:                

Datum vykonání zkoušky:

Číslo

JEDNOTLIVÉ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (kompetence)

Hodnocení

(nehodící se škrtnout)

1

 Orientace v předpisech a technických normách

a) uvést výčet základních předpisů a technických norem upravujících požadavky na konstrukci

Ano

Ne

b) uvést výčet předpisů a norem pro zvláštní úpravu výtahů z hlediska účelu použití (přístupnost osob s omezenou schopností pohybu, požární a evakuační výtahy, výtahy odolné vandalům apod.)

Ano

Ne

c) uvést výčet základních předpisů stanovících požadavky na uvádění výtahů a bezpečnostních komponent na trh / do provozu

Ano

Ne

d) uvést výčet základních předpisů a norem upravujících požadavky na provoz a zkoušení

Ano

Ne

e) vyjmenovat druhy opakovaných prohlídek a zkoušek v průběhu provozu a zkoušek po provedení opravy nebo podstatných změn

Ano

Ne

f) specifikovat požadavky na odbornou způsobilost k provádění činností na výtahu, uvést názvy dokladů nezbytných k výkonu činnosti

Ano

Ne

g) vyjmenovat povinnosti majitele / provozovatele výtahu

Ano

Ne

h) vyjmenovat povinnosti servisní firmy

Ano

Ne

2

 Orientace v konstrukci výtahu

a) charakterizovat výtahy podle určeného účelu použití a zařazení do tříd podle ČSN ISO 4190-1

Ano

Ne

b) popsat funkci výtahů podle druhu řízení (jednoduché, sběrné, Duplex apod.)

Ano

Ne

c) uvést požadavky na přístup do strojovny výtahu a do prohlubně šachty

Ano

Ne

d) uvést požadavky na ohrazení jízdního prostoru (zcela ohrazená šachta, částečně ohrazená), použití materiálu na ohrazení, jeho pevnost

Ano

Ne

e) uvést možnosti použití skla na ohrazení šachty, nebo výplně šachetních a klecových dveří, stěn klece

Ano

Ne

f) uvést požadavky na osvětlení šachty a nástupišť, větrání strojovny a šachty

Ano

Ne

3

Provádění odborných prohlídek výtahu

a) uvést účel vedení Knihy odborných prohlídek výtahu, lhůty jejich provádění

Ano

Ne

b) specifikovat požadavky na odbornou způsobilost osob k provádění odborných prohlídek

Ano

Ne

c) provést odbornou prohlídku elektrického výtahu

Ano

Ne

d) provést odbornou prohlídku hydraulického výtahu

Ano

Ne

e) uvést a demonstrovat zásady bezpečnosti provádění kontrolních úkonů ve strojovně

Ano

Ne

f) uvést a demonstrovat zásady bezpečnosti provádění kontrolních úkonů v prohlubni šachty

Ano

Ne

g) uvést a demonstrovat zásady bezpečnosti provádění kontrolních úkonů na kleci výtahu

Ano

Ne

h) vyhotovit vzorový Protokol z odborné prohlídky elektrického výtahu

Ano

Ne

i) vyhotovit vzorový Protokol z odborné prohlídky hydraulického výtahu

Ano

Ne

j) uvést základní kritéria pro vyhodnocení způsobilosti výtahu k dalšímu provozu

Ano

Ne

k) uvést postup při zjištění závad ohrožujících bezpečnost dalšího provozu

Ano

Ne

4

 Přezkušování a ověřování funkce zařízení elektrického výtahu

a) přezkoušet a seřídit zařízení proti přetížení

Ano

Ne

b) přezkoušet podlahový spínač

Ano

Ne

c) přezkoušet koncový vypínač

Ano

Ne

d) přezkoušet a seřídit omezovač rychlosti klece / vyvažovací závaží

Ano

Ne

e) přezkoušet zachycovače klece / vyvažovacího závaží

Ano

Ne

f) přezkoušet zařízení proti nadměrné rychlosti směrem nahoru

Ano

Ne

g) přezkoušet trakční schopnost

Ano

Ne

h) přezkoušet brzdové zařízení

Ano

Ne

i) ověřit funkci nouzové signalizace

Ano

Ne

j) ověřit přesnost zastavování ve stanicích

Ano

Ne

k) přezkoušet omezení doby chodu motoru

Ano

Ne

5

 Přezkušování a ověřování funkce zařízení hydraulického výtahu

a) přezkoušet koncový vypínač

Ano

Ne

b) přezkoušet a seřídit omezovač rychlosti klece

Ano

Ne

c) přezkoušet funkci bezpečnostního lana

Ano

Ne

d) přezkoušet zachycovače klece

Ano

Ne

e) přezkoušet funkci svěracího zařízení

Ano

Ne

f) přezkoušet funkci dosedacího zařízení

Ano

Ne

g) zkontrolovat omezení zdvihu pístu

Ano

Ne

h) provést tlakovou zkoušku a kontrolu tlakového, bezpečnostního a škrtícího ventilu

Ano

Ne

i) změřit pokles a vyrovnat polohu klece

Ano

Ne

j) přezkoušet a seřídit zařízení proti přetížení

Ano

Ne

k) uvést požadavky na funkci nouzové signalizace a předvést způsob ověření

Ano

Ne

l) ověřit přesnost zastavování ve stanicích

Ano

Ne

m) přezkoušet omezení doby chodu motoru

Ano

Ne

Poznámky:

 

 

 

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ

HODNOCENÍ

(nehodící se škrtnout a v případě nevyhovění uvést důvody)

1

Orientace v předpisech a technických normách

Vyhověl

Nevyhověl

2

Orientace v konstrukci výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

3

Provádění odborných prohlídek výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

4

Přezkušování a ověřování funkce zařízení elektrického výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

5

Přezkušování a ověřování funkce zařízení hydraulického výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ UCHAZEČE VYHOVĚL NEVYHOVĚL

 

 (nehodící se škrtnout)

 

ÚDAJE O ZKOUŠEJÍCÍCH OSOBÁCH

 

 

Jméno zkoušejícího

 

Zkoušku provedl u kompetencí č.

 

 

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

V Praze dne: …………………

 

 

Vyjádření uchazeče: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Příloha č. 3

VZOR OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ DÍLČÍ KVALIFIKACE

1 strana formuláře

 

Č E S K Á R E P U B L I K A

 

Autorizovaná osoba:

…………………………………………………………..Číslo autorizace………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(obchodní firma nebo název, sídlo a číslo autorizace autorizované osoby)

s autorizací udělenou dne: ………………………… pod spisovou značkou: …………………………

autorizujícím orgánem …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Autorizovaný zástupce autorizované osoby: …………………………………………………………

 …………………………………………………………..

(jméno, případně jména, příjmení, případný akademický titul a vědecká

 hodnost autorizovaného zástupce)

 

 

 

 


 

OSVĚDČENÍ

O ZÍSKÁNÍ DÍLČÍ KVALIFIKACE

 

 

 

………………………………………………………………………………………

(jméno, popřípadě jména a případný akademický titul a vědecká hodnost)

 

 

………………………………………………………………………………………

(rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození)

 

 

v y k o n a l (a) dne …………………….. v ………………………………………

 

před autorizovanou osobou ú s p ě š n ě z k o u š k u

 

 

podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),

 

 

a z í s k a l (a) d í l č í k v a l i f i k a c i:

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….

(název a číselné označení (kód) dílčí kvalifikace)

Patisk zakázán

 

 

 

Získaná dílčí kvalifikace se týká těchto povolání:

 

Technik výtahů

 

 

 

 

 

Držitel(ka) tohoto osvědčení prokázal(a) tyto odborné způsobilosti:

 

 1 Orientace v předpisech a technických normách;

 2 Orientace v konstrukci výtahu;

 3 Provádění odborných prohlídek výtahu;

 4 Přezkušování a ověřování funkce zařízení elektrického výtahu;

 5 Přezkušování a ověřování funkce zařízení hydraulického výtahu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ……………….…………………. Dne ……….………………….

 (místo a datum vydání osvědčení)

 

 

 

 

…………………………………………………………….……………

 (podpis autorizovaného zástupce)

 

 

 

…………………………………. Číslo autorizace ………….…………

 (obchodní firma nebo název a sídlo autorizované osoby)

 

 

 

 

 

 
Zpět