Zpět

DK3 23-048-H HS Servisní pracovník

KVALIFIKAČNÍ STANDARD

NÁZEV

KVALIFIKAČNÍ STANDARD DÍLČÍ KVALIFIKACE č. 3 „SERVISNÍ PRACOVNÍK“

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ

23-048-H

TÝKÁ SE POVOLÁNÍ

Mechanik výtahů

VZTAH K OSTATNÍM DÍLČÍM KVALIFIKACÍM

Spolu s dílčími kvalifikacemi „Montér výtahů“, „Montér výtahů specialista a „Elektromechanik pro TZ“ je součástí úplné kvalifikace „Mechanik výtahů

SUBJEKTY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ

SEKTOROVÁ RADA PRŮŘEZOVÁ, UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR, NUOV, MPO ČR, HK ČR

ODBORNÝ GARANT

UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR

OBSAH KVALIFIKAČNÍHO STANDARDU

Přehled odborných způsobilostí k řádnému výkonu dílčí kvalifikace č. 3 „Servisní pracovník“ (str. 2)

SCHVÁLENO

UVP ČR

Na zasedání prezidia UVP ČR dne 26. listopadu 2007

SEKTOROVOU RADOU PRŮŘEZOVOU

Na zasedání SR průřezové dne 11. prosince 2007

AUTORIZUJÍCÍ ORGÁN

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

NÁRODNÍ RADA PRO KVALIFIKACI

 

MPSV ČR

 

MŠMT ČR

 

PLATÍ OD

 

 

KVALIFIKAČNÍ STANDARD

Dílčí kvalifikace DK 3

SERVISNÍ PRACOVNÍK

kvalifikační úroveň 3

 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Kód

Název

Úroveň

A.1.E.1.1.005

Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů

3

C.4.E.1.1.051

Provádění preventivní údržby

3

C.4.E.1.1.052

Udržování šachetních dveří výtahu

3

C.4.E.1.1.053

Udržování vodítek výtahu

3

C.4.E.1.1.054

Udržování případně výměna výtahového stroje

3

C.4.E.1.1.055

Udržování případně výměna klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

3

C.3.E.1.1.071

Výměna nosných prostředků výtahu

3

A.1.E.1.1.006

Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu

3

A.6.E.2.1.525

Diagnostikování poruch výtahů

3

C.4.E.1.1.056

Provádění oprav elektrické instalace v šachtě výtahu

3

C.4.E.1.1.057

Provádění oprav elektrické instalace ve strojovně výtahu

3

C.4.E.1.1.050

Seřizování mechanických částí výtahu

3

A.3.E.1.1.745

Provádění provozních prohlídek výtahu

3

 

Vztah dílčí kvalifikace k úplné kvalifikaci

Typ dílčí kvalifikace

Název  úplné kvalifikace

Integrovaná

Mechanik výtahů

Integrovaná

Technik výtahů

 

Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou průřezovou a zástupci následujících institucí:

-        Unie výtahového průmyslu ČR,

-        NÚOV,

-        MPO ČR,

-        HK ČR

  

NEZBYTNÉ PŘEDPOKLADY PRO ZÍSKÁNÍ TÉTO DÍLČÍ KOMPETENCE

Získání dílčí kvalifikace č. 5 Elektromechanik pro technická zařízení (TZ)

Nedílnou součástí ověření odborných způsobilostí (kompetencí) vztahujících se k elektrickým zařízením výtahů uvedeným v DK 3 „Servisní pracovník“, je ověření základních odborných způsobilostí (kompetencí) z oblasti elektrotechniky, které jsou uvedeny v dílčí kvalifikaci č. 5 „Elektromechanik pro TZ“. Tuto podmínku je možné splnit:

·                   předložením osvědčení o získání DK 5 „Elektromechanik TZ“, nebo

·                    ověřením odborných způsobilostí (kompetencí) uvedených u DK 5 „Elektromechanik pro TZ“ před ověřením odborných způsobilostí (kompetencí) DK 3 „Servisní pracovník“.

 

HODNOTÍCÍ STANDARD

NÁZEV

HODNOTÍCÍ STANDARD DÍLČÍ KVALIFIKACE č. 3 „SERVISNÍ PRACOVNÍK“

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ

23-048-H

TÝKÁ SE POVOLÁNÍ

Mechanik výtahů

VZTAH K OSTATNÍM DÍLČÍM KVALIFIKACÍM

Spolu s dílčími kvalifikacemi „Montér výtahů“, „Montér výtahů specialista a „Elektromechanik pro TZ“ je součástí úplné kvalifikace „Mechanik výtahů

SUBJEKTY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ

SEKTOROVÁ RADA PRŮŘEZOVÁ, UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR, NUOV, MPO ČR, HK ČR

ODBORNÝ GARANT

UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR

OBSAH HODNOTÍCÍHO STANDARDU

Část A. Kritéria a způsoby hodnocení potřebných odborných způsobilostí (str. 2)

Část B. Pokyny pro realizaci zkoušky (str. 13)

Příloha č. 1 Vzor protokolu o zkoušce (str. 16)

Příloha č. 2 Vzor záznamu o průběhu zkoušky (str. 17)

Příloha č. 3 Vzor osvědčení o získání dílčí kvalifikace (str. 22)

SCHVÁLENO

UVP ČR

Na zasedání prezidia UVP ČR dne 26. listopadu 2007

SEKTOROVOU RADOU PRŮŘEZOVOU

Na zasedání SR průřezové dne 11. prosince 2007

AUTORIZUJÍCÍ ORGÁN

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

NÁRODNÍ RADA PRO KVALIFIKACI

 

MPSV ČR

 

MŠMT ČR

 

VÝŠE ÚHRADY ZA ZKOUŠKU

Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 0 až 8 000 Kč bez DPH, pokud žadatel již vlastní osvědčení o získání dílčí kvalifikace „Elektromechanik pro TZ“. V případě, že žadatel toto osvědčení nevlastní, je nutné k uvedené výši úhrady přičíst ještě cenu za její ověřování. Konkrétní výši úhrady za zkoušku uvádějí jednotlivé autorizované osoby.

DOBA PŘÍPRAVY NA ZKOUŠKU A DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 10 minut, případně podle dohody. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky týkající se občerstvení a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut), pokud žadatel již vlastní osvědčení o získání dílčí kvalifikace „Elektromechanik pro TZ“. V případě, že žadatel toto osvědčení nevlastní, je nutné přičíst ještě dobu trvání ověřování této další dílčí kvalifikace. Zkouška může být rozložena do více dnů.

PLATÍ OD

 

 HODNOTÍCÍ STANDARD

 Dílčí kvalifikace DK 3

SERVISNÍ PRACOVNÍK

 kvalifikační úroveň 3

 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ POTŘEBNÝCH ODBORNÝCH ZPŮSOBILOSTÍ (dále jen kompetencí)
Učební texty UVP ČR a bezpečnostní předpisy UVP ČR, na splnění jejichž požadavků je odkazováno u některých kompetencí hodnotícího standardu této dílčí kvalifikace, jsou dostupné na webových stránkách UVP ČR - www.uvp-cr.cz.

1.     A.1.E.1.1.005 Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      uvést rozdělení výtahů podle druhu a konstrukce pohonu, podle umístění

Splnění kritéria

Správnost uvedených příkladů rozdělení výtahů podle použití, druhu pohonu, konstrukce pohonu, umístění a vysvětlení, co uvedené termíny znamenají.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      určit druh výtahu, popsat dispoziční řešení, způsob ohrazení, umístění strojovny a vyjmenovat zakreslené části z předloženého dispozičního výkresu

Splnění kritéria

Správnost odečtených určených dat z dispozičního výkresu a vysvětlení použité terminologie (včetně zkratek) zavedené českými technickými normami.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad dispozičním výkresem

c)      odečíst stavební rozměry šachty a strojovny, počet stanic, výšku zdvihu, řešení přístupu a vstupu do strojovny a do prohlubně z dispozičního výkresu

Splnění kritéria

Správnost odečtených hodnot a údajů z dispozičního výkresu.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad dispozičním výkresem

d)      popsat dispoziční umístění částí výtahu v šachtě a ve strojovně, určit rozhodující rozměry a vzdálenosti pro jejich instalaci a montáž

Splnění kritéria

Správnost odečtených technických dat výtahu z dispozičního výkresu.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad dispozičním výkresem

e)      vyjmenovat obsah technické dokumentace výtahu včetně provozních dokladů

Splnění kritéria

Soulad uvedeného rozsahu technické dokumentace s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

f)       uvést náležitosti Knihy výtahu a vedení provozní dokumentace

Splnění kritéria

Soulad uvedených náležitostí Knihy výtahu a dokladů o provozu s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

U kritérií b) až d) a kritérií e), f) postačuje prověření znalostí u jednoho z těchto kritérií.

 

 

2.     C.4.E.1.1.051 Provádění preventivní údržby výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      uvést výčet zařízení a částí výtahu podléhajících preventivní údržbě u elektrického a hydraulického výtahu

Splnění kritéria

Správnost uvedených hlavních částí výtahu.

Slovně i písemně

b)      zkontrolovat brzdové obložení, popsat způsob výměny, předvést seřízení brzdy

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření a seřízení s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

c)      zkontrolovat a seřídit axiální vůli šnekového převodu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření a seřízení s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

d)      popsat rozsah a provést preventivní údržbu koncového vypínače

Splnění kritéria

Soulad uvedeného rozsahu a předvedeného postupu údržby s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

e)      popsat rozsah a provést preventivní údržbu omezovače rychlosti, převáděcích kladek, vodících čelistí

Splnění kritéria

Soulad uvedeného rozsahu a předvedeného postupu údržby s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

f)       popsat rozsah a provést preventivní údržbu převáděcích kladek čelistí

Splnění kritéria

Soulad uvedeného rozsahu a předvedeného postupu údržby s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

g)      popsat rozsah a provést preventivní údržbu vodících čelistí

Splnění kritéria

Soulad uvedeného rozsahu a předvedeného postupu údržby s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

h)      popsat rozsah a provést preventivní údržbu dveřních mechanizmů a pohonů včetně zajišťovacích prvků

Splnění kritéria

Soulad uvedeného rozsahu a předvedeného postupu údržby s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

i)        uvést výčet mazacích míst, určit druh maziv, lhůty mazání a výměny oleje u elektrických výtahů

Splnění kritéria

Správnost uvedených míst na jednotlivých zařízeních výtahu, u nichž je podle mazacího plánu předepsáno mazání a určení lhůt a správného druhu maziva.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad mazacím plánem

j)        uvést výčet mazacích míst, určit druh maziv, lhůty mazání a výměny oleje u hydraulických výtahů

Splnění kritéria

Správnost uvedených míst na jednotlivých zařízeních výtahu, u nichž je podle mazacího plánu předepsáno mazání a určení lhůt a správného druhu maziva.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad mazacím plánem

k)      zkontrolovat a doplnit mazivo u výtahového stroje a motoru

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření a doplnění maziva s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

U kritérií d) až h) postačuje praktické předvedení dvou z těchto kritérií, u kritérií i) a j) postačuje prověření znalostí u jednoho z těchto kritérií.

  

3.     C.4.E.1.1.052 Udržování šachetních dveří výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      vyjmenovat druhy konstrukce a typy šachetních dveří

Splnění kritéria

Soulad uvedených příkladů konstrukčních provedení šachetních dveří s požadavky učebních textů UVP ČR.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      vyměnit a seřídit zavírač a dovírač otočných šachetních dveří

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu montáže zavírače a dovírače s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

c)      vyměnit a seřídit dveřní uzávěrku a dveřní spínač

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu montáže dveřní uzávěrky DU1 s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

d)      uvést způsoby a předvést nouzové odjištění šachetních dveří

Splnění kritéria

Otevření šachetních dveřích osazených DU1 pomocí klíče k nouzovému otevření.

Praktické předvedení

e)      uvést požadavky na zajištění vstupů do šachty nebo prohlubně výtahu při údržbě výtahu

Splnění kritéria

Soulad uvedených požadavků s požadavky bezpečnostního předpisu UVP ČR pro práci v šachtě.

Slovně i písemně

U kritérií b) a c) postačuje praktické předvedení jednoho z těchto kritérií.

  

4.     C.4.E.1.1.053 Udržování vodítek výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      vyjmenovat druhy vodítek klece a vyvažovacího závaží, spoje vodítek, vodítka podepřená / zavěšená, zatížení vodítek

Splnění kritéria

Soulad uvedených příkladů druhů a konstrukčního provedení vodítek a možných způsobů jejich uchycení s požadavky učebních textů UVP ČR..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      zkontrolovat rovnost vodítek, předvést postup vyrovnávání vodítek

Splnění kritéria

Správnost volby potřebných pomůcek a předvedeného postupu vyrovnání vodítek s dodržením požadované tolerance (mm).

Praktické předvedení

c)      vyjmenovat druhy nárazníků, uvést požadavky na údržbu

Splnění kritéria

Soulad uvedených příkladů druhů a konstrukčního provedení nárazníků s požadavky technického předpisu a požadavků na údržbu nárazníku pohlcujícího energii s požadavky návodu k údržbě.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

d)      popsat způsoby mazání vodítek, uvést druhy maziv a provést doplnění maziva

Splnění kritéria

Soulad uvedených příkladů možných způsobů mazání vodítek a předvedeného postupu doplnění maziva do samomazu s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

U kritérií a) a b) postačuje prověření znalostí u jednoho z těchto kritérií.

  

5.     C.4.E.1.1.054 Udržování případně výměna výtahového stroje

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      vyjmenovat druhy pohonů výtahů, možnosti umístění strojů, výhody, nevýhody

Splnění kritéria

Správnost uvedených příkladů druhů a konstrukčního provedení strojů a jejich možného umístění.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      sestavit a usadit stroj elektrického trakčního výtahu při výměně stroje

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu sestavení a usazení stroje výtahu s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

c)      zkontrolovat drážky trakčního kotouče, svislou polohu kotouče, úhel náběhu lan, souosost stroje a motoru

Splnění kritéria

Správnost volby potřebných pomůcek a soulad způsobu ověření s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

d)      uvést důsledky chybně smontovaného stroje trakčního výtahu, chybně usazených převáděcích nebo odkláněcích kladek stroje lanového nebo řetězového výtahu

Splnění kritéria

Soulad uvedených příkladů opotřebení částí výtahu v důsledku závad v usazení s požadavky učebních textů UVP ČR..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

e)      vyjmenovat možnosti nouzového pohonu u elektrického výtahu, předvést postup vyproštění za použití ručního kola

Splnění kritéria

Soulad uvedených příkladů ovládání nouzové jízdy s požadavky učebních textů UVP ČR a správnost předvedeného posuvu klece výtahu pomocí ručního kola do úrovně nástupiště.

Praktické předvedení

f)       vyjmenovat možnosti nouzového pohonu u hydraulického výtahu, předvést použití ručního čerpadla k posunu klece výtahu

Splnění kritéria

Soulad uvedených příkladů ovládání nouzové jízdy s požadavky učebních textů UVP ČR a správnost předvedeného posuvu klece výtahu pomocí ručního čerpadla do úrovně nástupiště

Praktické předvedení

g)      uvést požadavky na mazání stroje (převodovka, motor, ložiska, brzda), způsoby, druhy maziv, popsat postup výměny a předvést doplnění oleje do převodovky výtahového stroje

Splnění kritéria

Soulad uvedených mazacích míst a doplnění maziva s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

h)      popsat způsob a názorně naznačit postup při výměně oleje u hydraulického agregátu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

U kritérií c) a d) postačuje prověření znalostí u jednoho z těchto kritérií, u kritérií e) a f) a kritérií g) a h) postačuje praktické předvedení jednoho z těchto kritérií.

  

6.     C.4.E.1.1.055 Udržování případně výměna klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      vyjmenovat zabezpečovací zařízení umístěná na kleci výtahu

Splnění kritéria

Soulad uvedených zařízení s požadavky učebních textů UVP ČR..

Slovně i písemně

b)      zkontrolovat velikost mezery mezi klecí a čelní stěnou, předvést vymezení mezery

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu kontroly a seřízení s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

c)      zkontrolovat vůli klece ve vodítkách, předvést vymezení vůle

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření a seřízení s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

d)      zkontrolovat funkčnost zachycovačů v klidové poloze

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

e)      zkontrolovat funkčnost zařízení k zabránění pohybu nadměrnou rychlostí nahoru v klidové poloze

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu ověření s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

f)       seřídit vážení/kontrolu přetížení,

Splnění kritéria

 Soulad předvedeného postupu seřízení a ověření s požadavky návodu k údržbě.

Praktické předvedení

g)      uvést výčet bezpečnostních opatření při práci na střeše klece

Splnění kritéria

Úplný soulad uvedených požadavků s požadavky bezpečnostního předpisu UVP ČR pro práci na střeše klece.

Slovně i písemně

h)      předvést revizní jízdu, vyjmenovat podmínky použití

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k používání a znalost požadavků českých technických norem.

Praktické předvedení

U kritérií b) a c) a kritérií d) a e) postačuje praktické předvedení jednoho z těchto kritérií.

  

7.     C.3.E.1.1.071 Výměna nosných prostředků výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      vyjmenovat druhy nosných prostředků, vlastnosti stejnosměrných a protisměrných lan

Splnění kritéria

Správnost uvedených příkladů druhů a konstrukčního provedení nosných prostředků.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      popsat postup výměny nosných prostředků, provést zavěšení za použití klínové objímky nebo lanových svorek

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

c)      zkontrolovat napnutí nosných lan, provést seřízení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

d)      uvést důsledky nadměrného prodloužení lan, předvést úpravu délky

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

e)      podle návodu popsat postup a naznačit způsob výměny těsnění hydraulického válce

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

f)       uvést důsledky nadměrného prodloužení lanka omezovače rychlosti, předvést úpravu délky

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

U kritérií b), c) a d) postačuje praktické předvedení jednoho z těchto kritérií.

  

8.     A.1.E.1.1.006 Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      číst základní obvodová schémata výtahů, znát používané značky a symboly

Splnění kritéria

Soulad předvedeného popisu obvodového schématu a vysvětlení použitých značek a symbolů s požadavky učebních textů UVP ČR.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad el. schématy

b)      popsat zapojení motorového obvodu, zapojit svorkovnici motoru

Splnění kritéria

Soulad uvedeného popisu a provedeného zapojení s el. schématem.

Slovně i písemně nad el. schématem, praktické předvedení

c)      popsat zapojení a funkci prvků bezpečnostního obvodu

Splnění kritéria

Soulad uvedeného popisu prvků a jejich funkce s požadavky el. schématu a učebních textů UVP ČR..

Povolena je 1 nepřesnost.

Slovně i písemně nad el. schématem

d)      popsat zapojení a funkci prvků řídícího obvodu

Splnění kritéria

Soulad uvedeného popisu prvků a jejich funkce s požadavky el. schématu a učebních textů UVP ČR.

Povolena je 1 nepřesnost.

Slovně i písemně nad el. schématem

e)      popsat zapojení a funkci prvků světelného obvodu

Splnění kritéria

Soulad uvedeného popisu prvků a jejich funkce s požadavky el. schématu a učebních textů UVP ČR.

.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad el. schématem

f)       popsat zapojení a funkci prvků obvodu signalizace

Splnění kritéria

Soulad uvedeného popisu prvků a jejich funkce s požadavky el. schématu a učebních textů UVP ČR.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad el. schématem

g)      vysvětlit funkci ochrany proti zkratu a přetížení

Splnění kritéria

Soulad uvedeného popisu prvků a jejich funkce s požadavky el. schématu a učebních textů UVP ČR.

Povolena je 1 nepřesnost.

Slovně i písemně nad el. schématem

h)      vysvětlit funkci ochrany před přemostěním v bezpečnostním obvodu

Splnění kritéria

Soulad uvedeného popisu prvků a jejich funkce s požadavky el. schématu a učebních textů UVP ČR.

Povolena je 1 nepřesnost.

Slovně i písemně nad el. schématem

i)        popsat prvky elektrických obvodů v rozváděči výtahu

Splnění kritéria

Soulad uvedeného označení prvků a součástí s el. schématem rozváděče.

Praktické předvedení

j)        zjišťovat závady v jednotlivých obvodech

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu a zjištěných závad s požadavky učebních textů UVP ČR..

Praktické předvedení

k)      monitorovat stav a identifikovat závady v rozváděči s procesorovým řízením

Splnění kritéria

Správnost názorného monitorování stavu a záznamů o poruchách.

Praktické předvedení

U kritérií b) až h) postačuje prověření znalostí u dvou z těchto kritérií.

  

9.     C.4.E.1.1.056 Provádění oprav elektrické instalace v šachtě výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu v šachtě, vybavení prohlubně šachty

Splnění kritéria

Soulad uvedených přístrojů a zařízení s požadavky českých technických norem.

Povolena je 1 nepřesnost.

Slovně i písemně

b)      vyměnit a zapojit vlečné kabely v šachtě

Splnění kritéria

Soulad předvedeného zapojení se schématem.

Praktické předvedení

c)      vyměnit a zapojit ovládač STOP v prohlubni

Splnění kritéria

Soulad předvedeného zapojení s el. schématem.

Praktické předvedení

d)      vyměnit a zapojit spínač napnutí lana omezovače rychlosti

Splnění kritéria

Soulad předvedeného zapojení s el. schématem.

Praktické předvedení

e)      vyměnit a zapojit magnet odkláněcí křivky

Splnění kritéria

Soulad předvedeného zapojení s el. schématem.

Praktické předvedení

f)       vyměnit a zapojit ovládač ve stanici

Splnění kritéria

Soulad předvedeného zapojení s el. schématem.

Praktické předvedení

U kritérií b) až f) postačuje praktické předvedení dvou z těchto kritérií.

  

10.  C.4.E.1.1.057 Provádění oprav elektrické instalace ve strojovně výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu ve strojovně

Splnění kritéria

Soulad uvedených přístrojů a zařízení s požadavky českých technických norem.

Povolena je 1 nepřesnost.

Slovně i písemně

b)      vyměnit a zapojit hlavní vypínač, uvést požadavky na umístění a označení, způsob zajištění vypnutého stavu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného zapojení s el. schématem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

c)      vyměnit pojistky/jističe v hlavním vypínači/zásuvkovém/ světelném obvodu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného zapojení s el. schématem.

Praktické předvedení

d)      vyměnit a zapojit zásuvku / svítidlo ve strojovně, uvést požadavky na napájení zásuvkového a světelného obvodu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného zapojení s el. schématem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

e)      vyměnit a zapojit mechanický koncový vypínač, uvést způsoby ovládání a požadavky na jeho nastavení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného zapojení s el. schématem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

f)       vyměnit a zapojit elektromechanickou brzdu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného zapojení s el. schématem.

Praktické předvedení

g)      vyměnit a zapojit bezpečnostní spínač omezovače rychlosti, uvést požadavky na nastavení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného zapojení s el. schématem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

U kritérií b) až g) postačuje praktické předvedení dvou z těchto kritérií.

  

11.                        C.4.E.1.1.058 Seřizování mechanických částí výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      seřídit brzdu výtahu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži a údržbě a učebních textů UVP ČR..

Praktické předvedení

b)      seřídit odkláněcí magnet dveřní uzávěrky

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži a údržbě a učebních textů UVP ČR.

Praktické předvedení

c)      nastavit polohy pro vypnutí koncového vypínače

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži a údržbě a učebních textů UVP ČR.

Praktické předvedení

d)      seřídit šroubový koncový vypínač

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži a údržbě a učebních textů UVP ČR.

Praktické předvedení

e)      seřídit spínač kontroly napnutí nebo přetržení nosných prostředků

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži a údržbě a učebních textů UVP ČR.

Praktické předvedení

f)       seřídit pohyblivou podlahu klece

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži a údržbě a učebních textů UVP ČR.

Praktické předvedení

U kritérií a) až f) postačuje praktické předvedení dvou z těchto kritérií.

  

12. .3.E.1.1.745 Provádění provozních prohlídek výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      vysvětlit účel Knihy provozních prohlídek

Splnění kritéria

Soulad podaného vysvětlení účelu vedení záznamů v Knize provozních prohlídek výtahu s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      popsat rozsah provozních prohlídek, lhůty provádění, popsat a provést provozní prohlídku

Splnění kritéria

Soulad uvedeného rozsahu, lhůt a předvedení provozní prohlídky s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně, praktické předvedení

c)      uvést požadavky na odbornou způsobilost dozorce výtahu a řidiče výtahu, uvést jejich povinnosti

Splnění kritéria

Soulad uvedených kvalifikačních požadavků a povinností s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

d)      vypracovat vzorový záznam výsledku provozní prohlídky

Splnění kritéria

Soulad vyhotoveného záznamu s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

U kritérií a) až d) postačuje prověření znalostí u dvou z těchto kritérií.

B. POKYNY PRO REALIZACI ZKOUŠKY

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen se zkušebním pracovištěm a souvisejícími požadavky BOZP a PO. Absolvent musí předložit doklad o seznámení s požadavky BOZP a PO vztahujícími se k činnosti servisního pracovníka a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Vstupní požadavky – minimální úroveň je dána základním vzděláním uchazeče. Podmínkou je předchozí získání dílčí kvalifikace „Elektromechanik pro TZ“. V případě, že uchazeč tuto dílčí kvalifikace nezískal, je součástí zkoušky i ověření kompetencí podle hodnotícího standardu „Elektromechanik pro TZ“.

Úroveň znalostí a dovedností servisního pracovníka bude ověřována provedením jedné nebo více vzájemně navazujících operací, ze kterých se skládá preventivní údržba výtahu prováděná k zajištění bezpečného provozu výtahu, výměna vadných nebo opotřebených částí, seřizování a prohlídky výtahu.

Zkušební úkoly se volí z oblasti následujících činností:

-        orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat zapojení, mazacích plánů;

-        preventivní údržba výtahu a jeho částí (šachetní dveře, vodítka, pohon, klec výtahu);

-        oprava/výměna mechanických částí;

-        výměna nosných prostředků;

-        elektrické zařízení výtahu;

-        oprava/výměna elektrických zařízení a přístrojů;

-        elektrická instalace v šachtě a strojovně;

-        seřizování mechanických částí;

-        provozní prohlídka výtahu.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací uchazečem.

Učební texty UVP ČR a bezpečnostní předpisy UVP ČR, na splnění jejichž požadavků je odkazováno u některých kompetencí hodnotícího standardu této dílčí kvalifikace, jsou dostupné na webových stránkách UVP ČR – www.uvp-cr.cz.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a průběh zkoušky a dosažené výsledky zapisuje do záznamu o zkoušce. Zkoušející i uchazeč připojením svých podpisů potvrdí, že hodnocení bylo objektivní a odpovídalo nárokům stanoveným hodnotícím standardem. Pro zápis hodnocení jednotlivých úkolů lze použít různé značky, ale výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ (se zdůvodněním) v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou kompetenci nevyhověl. Konečné hodnocení uchazeče probíhá na základě těchto návrhů podle § 18 odst. 7 zákona č. 179/2006 Sb.

Složení zkušební komise

Zkouška probíhá před autorizovanou osobou nebo před autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí splňovat a náležitě doložit následující požadavky na odbornou způsobilost k výkonu zkoušky k ověření odborné způsobilosti dílčí kvalifikace „servisní pracovník“:

  • mít strukturu dávající důvěru zainteresovaným stranám v její odbornou způsobilost, nestrannost a integritu;
  • disponovat souborem postupů, zdrojů a vybavení k výkonu zkoušek odborné způsobilosti uchazečů z kompetencí pro dílčí kvalifikaci montér výtahů včetně vydání výsledného dokumentu potvrzujícího dosažení úrovně požadované dílčí kvalifikace;
  • zaměstnávat nebo smluvně mít zabezpečen dostatek osob s potřebnou odbornou kvalifikací, technickými znalostmi a zkušenostmi, které vyžaduje ověřování znalostí a dovedností odborných pracovníků podle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

Odborná kvalifikace osob zabezpečujících výkon zkoušky musí být nejméně:

· střední odborné vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou v oboru výtahového průmyslu a min. 5 let praxe ve funkci vedoucího montéra nebo ve funkci mistra odborné výchovy v oblasti výtahů, nebo 

·  střední odborné vzdělání ukončené maturitou se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 10 let praxe v oboru výtahového průmyslu nebo 5 let u státního odborného dozoru nebo vysokoškolské vzdělání uvedeného zaměření a min. 5 let praxe v oboru výtahového průmyslu nebo 3 roky u státního odborného dozoru.

Osoby podílející se na přezkušování, které nemají pedagogické vzdělání nebo pedagogickou praxi, musí absolvovat přípravu zaměřenou na uznávání výsledků neformálního a informálního vzdělávání nebo přípravu zaměřenou na základy pedagogického minima s těžištěm v problematice zkoušení v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Základním předpokladem pro udělení autorizace žadateli je zvládnutí práce na PC a internetu.

Uvedené dovednosti se dokládají zpracováním žádosti o udělení autorizace v elektronické podobě na www.mpo.cz.

Požadavky na materiálně technické zázemí autorizované osoby

 

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku a doba pro vykonání zkoušky

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 10 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky týkající se občerstvení a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut), pokud žadatel již vlastní osvědčení o získání dílčí kvalifikace „Elektromechanik pro TZ“. V případě, že žadatel toto osvědčení nevlastní, je nutné přičíst ještě dobu trvání ověřování této další dílčí kvalifikace. Zkouška může být rozložena do více dnů.

Výše úhrady za zkoušku

Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 0 až 8 000 Kč bez DPH, pokud žadatel již vlastní osvědčení o získání dílčí kvalifikace „Elektromechanik pro TZ“. V případě, že žadatel toto osvědčení nevlastní, je nutné k uvedené výši úhrady přičíst ještě cenu za její ověřování. Konkrétní výši úhrady za zkoušku uvádějí jednotlivé autorizované osoby.

Autorizující orgán

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vazba na povolání

Mechanik výtahů

 

Vztah dílčí kvalifikace k úplné kvalifikaci

Typ dílčí kvalifikace

Název  úplné kvalifikace

Integrovaná

Mechanik výtahů

Integrovaná

Technik výtahů

 

Hodnotící standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou průřezovou a zástupci následujících institucí:

-        Unie výtahového průmyslu ČR,

-        NÚOV,

-        MPO ČR,

-        HK ČR


 

Příloha č. 1

Vzor PROTOKOLU O ZKOUŠCE dílčí kvalifikace „SERVISNÍ PRACOVNÍK“

 

Autorizovaná osoba: Čj.:

P R O T O K O L O Z K O U Š C E

vykonané v souladu s § 17 a § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zákon o uznání výsledků dalšího vzdělávání) a provedené v souladu s hodnotícím standardem dílčí kvalifikace č. 3 „Servisní pracovník“

Druh zkoušky

Řádná zkouška

Opakovaná zkouška č.

Jméno uchazeče:      

Datum narození:                

Datum vykonání zkoušky:

OBSAH A ROZSAH ZKOUŠKY

Obsahem vykonané zkoušky bylo ověření odborných znalostí a dovedností vztahujících se k dílčí kvalifikaci SERVISNÍ PRACOVNÍK“ v rozsahu uvedeném v ZÁZNAMU o průběhu zkoušky čj.: ………………………., který je nedílnou součástí tohoto protokolu.

CELKOVÝ VÝSLEDEK ZKOUŠKY uchazeče

 VYHOVĚL NEVYHOVĚL v kompetencích č. ………………………………..

                                     (nehodící se škrtnout)

PRŮBĚH ZKOUŠKY

Připojením svých podpisů zkoušející a uchazeč potvrzují, že průběh zkoušky odpovídal nárokům stanoveným hodnotícím standardem a hodnocení odborné způsobilosti u jednotlivých kompetencí bylo objektivní.

 

 

                ………………………………………..                       ………………………………………

                               (zkoušející)                                                                                                  (uchazeč)

Námitky uchazeče k průběhu zkoušky:

 

Autorizovaná osoba bude písemným sdělením informovat uchazeče o výsledku zkoušky a případném termínu vykonání opakované zkoušky do 5 dnů od vykonání zkoušky. V případě úspěšného vykonání zkoušky obdrží uchazeč ve výše uvedené lhůtě rovněž osvědčení podle § 19 zákona č. 179/2006 Sb.

V ………………………….. Dne ……………………………

 

Příloha č. 2

Vzor ZÁZNAMU O PRŮBĚHU ZKOUŠKY dílčí kvalifikace „SERVISNÍ PRACOVNÍK“

Autorizovaná osoba: Čj.:

ZÁZNAM O PRŮBĚHU ZKOUŠKY

Řádná zkouška

Opakovaná zkouška č.

Jméno uchazeče:      

Datum narození:                

Datum a čas vykonání zkoušky:

Číslo

JEDNOTLIVÉ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (kompetence)

Hodnocení

(nehodící se škrtnout)

1

 Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů

a) uvést rozdělení výtahů podle druhu a konstrukce pohonu, podle umístění

Ano

Ne

b) určit druh výtahu, popsat dispoziční řešení, způsob ohrazení, umístění strojovny a vyjmenovat zakreslené části z předloženého dispozičního výkresu

Ano

Ne

c) odečíst stavební rozměry šachty a strojovny, počet stanic, výšku zdvihu, řešení přístupu a vstupu do strojovny a do prohlubně z dispozičního výkresu

Ano

Ne

d) popsat dispoziční umístění částí výtahu v šachtě a ve strojovně, určit rozhodující rozměry a vzdálenosti pro jejich instalaci a montáž

Ano

Ne

e) vyjmenovat obsah technické dokumentace výtahu včetně provozních dokladů

Ano

Ne

f) uvést náležitosti Knihy výtahu a vedení provozní dokumentace

Ano

Ne

2

 Provádění preventivní údržby výtahu

a) uvést výčet zařízení a částí výtahu podléhajících preventivní údržbě u elektrického a hydraulického výtahu

Ano

Ne

b) zkontrolovat brzdové obložení, popsat způsob výměny, předvést seřízení brzdy

Ano

Ne

c) zkontrolovat a seřídit axiální vůli šnekového převodu

Ano

Ne

d) popsat rozsah a provést preventivní údržbu koncového vypínače

Ano

Ne

e) popsat rozsah a provést preventivní údržbu omezovače rychlosti, převáděcích kladek, vodících čelistí

Ano

Ne

f) popsat rozsah a provést preventivní údržbu převáděcích kladek čelistí

Ano

Ne

g) popsat rozsah a provést preventivní údržbu vodících čelistí

Ano

Ne

h) popsat rozsah a provést preventivní údržbu dveřních mechanizmů a pohonů včetně zajišťovacích prvků

Ano

Ne

i) uvést výčet mazacích míst, určit druh maziv, lhůty mazání a výměny oleje u elektrických výtahů

Ano

Ne

j) uvést výčet mazacích míst, určit druh maziv, lhůty mazání a výměny oleje u hydraulických výtahů

Ano

Ne

k) zkontrolovat a doplnit mazivo u výtahového stroje a motoru

Ano

Ne

3

 Udržování šachetních dveří výtahu

a) vyjmenovat druhy konstrukce a typy šachetních dveří

Ano

Ne

b) vyměnit a seřídit zavírač a dovírač otočných šachetních dveří

Ano

Ne

c) vyměnit a seřídit dveřní uzávěrku a dveřní spínač

Ano

Ne

d) uvést způsoby a předvést nouzové odjištění šachetních dveří

Ano

Ne

e) uvést požadavky na zajištění vstupů do šachty nebo prohlubně výtahu při údržbě výtahu

Ano

Ne

4

 Udržování vodítek výtahu

a) vyjmenovat druhy vodítek klece a vyvažovacího závaží, spoje vodítek, vodítka podepřená / zavěšená, zatížení vodítek

Ano

Ne

b) zkontrolovat rovnost vodítek, předvést postup vyrovnávání

Ano

Ne

c) vyjmenovat druhy nárazníků, uvést požadavky na údržbu

Ano

Ne

d) popsat způsoby mazání vodítek, uvést druhy maziv a provést doplnění maziva

Ano

Ne

5

 Udržování, případně výměna výtahového stroje

a) vyjmenovat druhy pohonů výtahů, možnosti umístění strojů, výhody, nevýhody

Ano

Ne

b) sestavit a usadit stroj elektrického trakčního výtahu při výměně stroje

Ano

Ne

c) zkontrolovat drážky trakčního kotouče, svislou polohu kotouče, úhel náběhu lan, souosost stroje a motoru

Ano

Ne

d) uvést důsledky chybně smontovaného stroje trakčního výtahu, chybně usazených převáděcích nebo odkláněcích kladek stroje lanového nebo řetězového výtahu

Ano

Ne

e) vyjmenovat možnosti nouzového pohonu u elektrického výtahu, předvést postup vyproštění za použití ručního kola

Ano

Ne

f) vyjmenovat možnosti nouzového pohonu u hydraulického výtahu, předvést použití ručního čerpadla k

Ano

Ne

g) uvést požadavky na mazání stroje (převodovka, motor, ložiska, brzda), způsoby, druhy maziv, popsat postup výměny a předvést doplnění oleje do převodovky výtahového stroje

Ano

Ne

h) popsat způsob a názorně naznačit postup při výměně oleje u hydraulického agregátu

Ano

Ne

6

 Udržování, případně výměna klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

a) vyjmenovat zabezpečovací zařízení umístěná na kleci výtahu

Ano

Ne

b) zkontrolovat velikost mezery mezi klecí a čelní stěnou, předvést vymezení mezery

Ano

Ne

c) zkontrolovat vůli klece ve vodítkách, předvést vymezení vůle

Ano

Ne

d) zkontrolovat funkčnost zachycovačů v klidové poloze

Ano

Ne

e) zkontrolovat funkčnost zařízení k zabránění pohybu nadměrnou rychlostí nahoru v klidové poloze

Ano

Ne

f) seřídit vážení / kontrolu přetížení

Ano

Ne

g) uvést výčet bezpečnostních opatření při práci na střeše klece

Ano

Ne

h) předvést revizní jízdu, vyjmenovat podmínky použití

Ano

Ne

7

 Výměna nosných prostředků výtahu

a) vyjmenovat druhy nosných prostředků, vlastnosti stejnosměrných a protisměrných lan

Ano

Ne

b) popsat postup výměny nosných prostředků, provést zavěšení za použití klínové objímky nebo lanových svorek

Ano

Ne

c) zkontrolovat napnutí nosných lan, provést seřízení

Ano

Ne

d) uvést důsledky nadměrného prodloužení lan, předvést úpravu délky

Ano

Ne

e) podle návodu popsat postup a naznačit způsob výměny těsnění hydraulického válce

Ano

Ne

f) uvést důsledky nadměrného prodloužení lanka omezovače rychlosti, předvést úpravu délky

Ano

Ne

8

 Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu

a) číst základní obvodová schémata výtahů, znát používané značky a symboly

Ano

Ne

b) popsat zapojení motorového obvodu, zapojit svorkovnici motoru

Ano

Ne

c) popsat zapojení a funkci prvků bezpečnostního obvodu

Ano

Ne

d) popsat zapojení a funkci prvků řídícího obvodu

Ano

Ne

e) popsat zapojení a funkci prvků světelného obvodu

Ano

Ne

f) popsat zapojení a funkci prvků obvodu signalizace

Ano

Ne

g) vysvětlit funkci ochrany proti zkratu a přetížení

Ano

Ne

h) vysvětlit funkci ochrany před přemostěním v bezpečnostním obvodu

Ano

Ne

i) popsat prvky elektrických obvodů v rozváděči výtahu

Ano

Ne

j) zjišťovat závady v jednotlivých obvodech

Ano

Ne

k) monitorovat stav a identifikovat závady v rozváděči s procesorovým řízením

Ano

Ne

9

 Provádění oprav elektrické instalace v šachtě výtahu

a) vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu v šachtě, vybavení prohlubně šachty

Ano

Ne

b) vyměnit a zapojit vlečné kabely v šachtě

Ano

Ne

c) vyměnit a zapojit ovládač STOP v prohlubni

Ano

Ne

d) vyměnit a zapojit spínač napnutí lana omezovače rychlosti

Ano

Ne

e) vyměnit a zapojit magnet odkláněcí křivky

Ano

Ne

f) vyměnit a zapojit ovládač ve stanici

Ano

Ne

10

 Provádění oprav elektrické instalace ve strojovně výtahu

a) vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu ve strojovně

Ano

Ne

b) vyměnit a zapojit hlavní vypínač, uvést požadavky na umístění a označení, způsob zajištění vypnutého stavu

Ano

Ne

c) vyměnit pojistky / jističe v hlavním vypínači / zásuvkovém / světelném obvodu

Ano

Ne

d) vyměnit a zapojit zásuvku / svítidlo ve strojovně, uvést požadavky na napájení zásuvkového a světelného obvodu

Ano

Ne

e) vyměnit a zapojit mechanický koncový vypínač, uvést způsoby ovládání a požadavky na jeho nastavení

Ano

Ne

f) vyměnit a zapojit elektromechanickou brzdu

Ano

Ne

g) vyměnit a zapojit bezpečnostní spínač omezovače rychlosti, uvést požadavky na nastavení

Ano

Ne

11

 Seřizování mechanických částí výtahu

a) seřídit brzdu výtahu

Ano

Ne

b) seřídit odkláněcí magnet dveřní uzávěrky

Ano

Ne

c) nastavit polohy pro vypnutí koncového vypínače

Ano

Ne

d) seřídit šroubový koncový vypínač

Ano

Ne

e) seřídit spínač kontroly napnutí nebo přetržení nosných prostředků

Ano

Ne

f) seřídit pohyblivou podlahu klece

Ano

Ne

12

 Provádění provozních prohlídek výtahu

 

a) vysvětlit účel Knihy provozních prohlídek

Ano

Ne

b) popsat rozsah provozních prohlídek, lhůty provádění, popsat a provést provozní prohlídku

Ano

Ne

c) uvést požadavky na odbornou způsobilost dozorce výtahu a řidiče výtahu, uvést jejich povinnosti

Ano

Ne

d) vypracovat vzorový záznam výsledku provozní prohlídky

Ano

Ne

Poznámky:

 

 

 

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ

HODNOCENÍ

(nehodící se škrtnout a v případě nevyhovění uvést důvody)

1

Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů

Vyhověl

Nevyhověl

2

Provádění preventivní údržby výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

3

Udržování šachetních dveří výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

4

Udržování vodítek výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

5

Udržování případně výměna výtahového stroje

Vyhověl

Nevyhověl

6

Udržování případně výměna klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

Vyhověl

Nevyhověl

7

Výměna nosných prostředků výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

8

Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

9

Provádění oprav elektrické instalace v šachtě výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

10

Provádění oprav elektrické instalace ve strojovně výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

11

Seřizování mechanických částí výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

12

Provádění provozních prohlídek výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ UCHAZEČE VYHOVĚL NEVYHOVĚL

 

 (nehodící se škrtnout)

 

ÚDAJE O ZKOUŠEJÍCÍCH OSOBÁCH

 

 

Jméno zkoušejícího

 

Zkoušku provedl u kompetencí č.

 

 

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

V Praze dne: …………………

 

 

Vyjádření uchazeče: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Příloha č. 3

VZOR OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ DÍLČÍ KVALIFIKACE

1 strana formuláře

 

Č E S K Á R E P U B L I K A

 

Autorizovaná osoba:

…………………………………………………………..Číslo autorizace………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(obchodní firma nebo název, sídlo a číslo autorizace autorizované osoby)

s autorizací udělenou dne: ………………………… pod spisovou značkou: …………………………

autorizujícím orgánem …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Autorizovaný zástupce autorizované osoby: …………………………………………………………

 …………………………………………………………..

(jméno, případně jména, příjmení, případný akademický titul a vědecká

 hodnost autorizovaného zástupce)

 

 

 

 


 

OSVĚDČENÍ

O ZÍSKÁNÍ DÍLČÍ KVALIFIKACE

 

 

 

………………………………………………………………………………………

(jméno, popřípadě jména a případný akademický titul a vědecká hodnost)

 

 

………………………………………………………………………………………

(rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození)

 

 

v y k o n a l (a) dne …………………….. v ………………………………………

 

před autorizovanou osobou ú s p ě š n ě z k o u š k u

 

 

podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),

 

 

 

a z í s k a l (a) d í l č í k v a l i f i k a c i:

 

 

……………………………………………………………………………………………………….

(název a číselné označení (kód) dílčí kvalifikace)

Patisk zakázán

 

 

Získaná dílčí kvalifikace se týká tohoto povolání:

 

Mechanik výtahu

 

 

 

 

Držitel(ka) tohoto osvědčení prokázal(a) tyto odborné způsobilosti:

 

 1 Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů;

 2 Provádění preventivní údržby;

 3 Udržování šachetních dveří výtahu;

 4 Udržování vodítek výtahu;

 5 Udržování případně výměna výtahového stroje;

 6 Udržování případně výměna klece výtahu včetně vybavení a příslušenství;

 7 Výměna nosných prostředků výtahu;

 8 Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu;

 9 Provádění oprav elektrické instalace v šachtě výtahu;

 10 Provádění oprav elektrické instalace ve strojovně výtahu;

 11 Seřizování mechanických částí výtahu;

 12 Provádění provozních prohlídek výtahu.

 

 

 

 

 

V ……………….…………………. Dne ……….………………….

 (místo a datum vydání osvědčení)

 

 

 

 

…………………………………………………………….……………

 (podpis autorizovaného zástupce)

 

 

 

…………………………………. Číslo autorizace ………….…………

 (obchodní firma nebo název a sídlo autorizované osoby)

 

 

 

 

 

 
Zpět