Zpět

DK2 23-047-H HS Montér výtahů specialista


HODNOTÍCÍ STANDARD

NÁZEV

HODNOTÍCÍ STANDARD DÍLČÍ KVALIFIKACE č. 2 „MONTÉR VÝTAHŮ SPECIALISTA“

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ

23-047-H

TÝKÁ SE POVOLÁNÍ

Mechanik výtahů

VZTAH K OSTATNÍM DÍLČÍM KVALIFIKACÍM

Spolu s dílčími kvalifikacemi „Montér výtahů“, „Servisní pracovník“ a „Elektromechanik pro TZ“ je součástí úplné kvalifikace „Mechanik výtahů“

SUBJEKTY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ

SEKTOROVÁ RADA PRŮŘEZOVÁ, UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR, NUOV, MPO ČR, HK ČR

ODBORNÝ GARANT

UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR

OBSAH HODNOTÍCÍHO STANDARDU

Část A. Kritéria a způsoby hodnocení potřebných odborných způsobilostí (str. 3)

Část B. Pokyny pro realizaci zkoušky (str. 12)

Příloha č. 1 Vzor protokolu o zkoušce (str. 14)

Příloha č. 2 Vzor záznamu o průběhu zkoušky (str. 15)

Příloha č. 3 Vzor osvědčení o získání dílčí kvalifikace (str. 19)

SCHVÁLENO

UVP ČR

Na zasedání prezidia UVP ČR dne 26. listopadu 2007

SEKTOROVOU RADOU PRŮŘEZOVOU

Na zasedání SR průřezové dne 11. prosince 2007

AUTORIZUJÍCÍ ORGÁN

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

NÁRODNÍ RADA PRO KVALIFIKACI

 

MPSV ČR

 

MŠMT ČR

 

VÝŠE ÚHRADY ZA ZKOUŠKU

Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 0 až 6 000 Kč bez DPH, pokud žadatel již vlastní osvědčení o získání dílčích kvalifikací „Montér výtahů“ a „Elektromechanik pro TZ“. V případě, že žadatel tato osvědčení nevlastní, je nutné k uvedené výši úhrady přičíst ještě ceny za jejich ověřování. Konkrétní výši úhrady za zkoušku uvádějí jednotlivé autorizované osoby.

DOBA PŘÍPRAVY NA ZKOUŠKU A DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 10 minut, případně podle dohody. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky týkající se občerstvení a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut), pokud žadatel již vlastní osvědčení o získání dílčích kvalifikací „Montér výtahů“ a „Elektromechanik pro TZ“. V případě, že žadatel tato osvědčení nevlastní, je nutné přičíst ještě dobu trvání ověřování těchto dalších dílčích kvalifikací. Zkouška může být rozložena do více dnů.

PLATÍ OD

 

HODNOTÍCÍ STANDARD

Dílčí kvalifikace DK 2

MONTÉR VÝTAHŮ SPECIALISTA

kvalifikační úroveň 3

 

A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ POTŘEBNÝCH ODBORNÝCH ZPŮSOBILOSTÍ (dále jen kompetencí)UVP ČR, na splnění jejichž požadavků je odkazováno u některých kompetencí hodnotícího standardu této dílčí kvalifikace, jsou dostupné na webových stránkách UVP ČR - www.uvp-cr.cz.

1.     A.1.E.1.1.006 Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      číst základní obvodová schémata výtahů včetně používaných značek a symbolů

Splnění kritéria

Soulad předvedeného popisu obvodového schématu a vysvětlení použitých značek a symbolů s požadavky učebních textů UVP ČR.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad obvodovými schématy

b)      popsat zapojení a funkci prvků v motorovém obvodu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného popisu prvků a jejich funkce s požadavky učebních textů UVP ČR.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad el. schématem

c)      popsat zapojení a funkci prvků v bezpečnostním obvodu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného popisu prvků a jejich funkce s požadavky učebních textů UVP ČR.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad el. schématem

d)      popsat zapojení a funkci prvků v řídícím obvodu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného popisu prvků a jejich funkce s požadavky učebních textů UVP ČR.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad el. schématem

e)      popsat zapojení a funkci prvků ve světelném obvodu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného popisu prvků a jejich funkce s požadavky učebních textů UVP ČR.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad el. schématem

f)       popsat zapojení a funkci prvků v signalizačním obvodu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného popisu prvků a jejich funkce s požadavky učebních textů UVP ČR.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad el. schématem

g)      popsat funkci ochrany proti zkratu a přetížení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného popisu prvků a jejich funkce s požadavky učebních textů UVP ČR.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad el. schématem

h)      popsat funkci ochrany před přemostěním v bezpečnostním obvodu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného popisu prvků a jejich funkce s požadavky učebních textů UVP ČR.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad el. schématem

i)        popsat prvky elektrických obvodů v rozváděči výtahu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného popisu prvků a součástí se schématem rozváděče.

Praktické předvedení

j)        monitorovat stav a identifikovat závady v rozváděči s procesorovým řízením

Splnění kritéria

Správnost monitorování stavu a záznamů o poruchách.

Praktické předvedení

U kritérií b) až f) postačuje prověření znalostí u dvou z těchto kritérií.

  

2.     C.3.E.1.1.069 Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      vyjmenovat elektrické přístroje a zařízení v šachtě výtahu

Splnění kritéria

Správnost uvedených přístrojů a zařízení.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      popsat vedení bezpečnostního obvodu v šachtě

Splnění kritéria

Soulad předvedeného popisu obvodového schématu a použitých značek a symbolů s požadavky učebních textů UVP ČR.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad el. schématem

c)      zapojit dveřní uzávěrku šachetních dveří

Splnění kritéria

Správnost zapojení podle el. schématu.

Praktické předvedení

d)      zapojit ovládače ve stanici

Splnění kritéria

Správnost zapojení podle el. schématu.

Praktické předvedení

e)      zapojit ovládačovou kombinaci v kleci výtahu se 3 stanicemi

 Splnění kritéria

Správnost zapojení podle el. schématu.

Praktické předvedení

f)       zapojit elektrickou instalaci a přístroje na kleci

Splnění kritéria

Správnost zapojení podle el. schématu.

Praktické předvedení

g)      zapojit vlečné kabely výtahu se 3 stanicemi

Splnění kritéria

Správnost zapojení podle el. schématu.

Praktické předvedení

h)      zapojit elektrickou instalaci a přístroje v prohlubni

Splnění kritéria

Správnost zapojení podle el. schématu.

Praktické předvedení

i)        zapojit osvětlení a zásuvku v prohlubni

Splnění kritéria

Správnost zapojení podle el. schématu.

Praktické předvedení

U kritérií b) až h) postačuje praktické předvedení dvou z těchto kritérií.

 

3.     C.3.E.1.1.070 Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu ve strojovně

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      uvést požadavky na přívod elektrického proudu do strojovny, napájení osvětlení šachty a strojovny

Splnění kritéria

Soulad uvedených požadavků s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad el. schématem

b)      zapojit hlavní vypínač

Splnění kritéria

Správnost zapojení podle el. schématu.

Praktické předvedení

c)      zapojit napájení motoru

Splnění kritéria

Správnost zapojení podle el. schématu.

Praktické předvedení

d)      zapojit brzdu

Splnění kritéria

Správnost zapojení podle el. schématu.

Praktické předvedení

e)      zapojit koncový vypínač

Splnění kritéria

Správnost zapojení podle el. schématu.

Praktické předvedení

f)       zapojit spínač omezovače rychlosti

Splnění kritéria

Správnost zapojení podle el. schématu.

Praktické předvedení

g)      připojit přívod a napájení motorového obvodu v rozváděči

Splnění kritéria

Správnost zapojení podle el. schématu.

Praktické předvedení

h)      zapojit zásuvky a osvětlení strojovny

Splnění kritéria

Správnost zapojení podle el. schématu.

Praktické předvedení

U kritérií b) až h) postačuje praktické předvedení dvou z těchto kritérií.

4.     A.4.E.1.1.016 Měření elektrických veličin

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      vyjmenovat druhy používaných měřidel, vysvětlit pojmy stanovená měřidla, pracovní měřidla, kalibrace měřidel

Splnění kritéria

Správnost vyjmenovaných potřebných druhů měřidel elektrických veličin a soulad vysvětlených termínů stanovená měřidla, pracovní měřidla, kalibrace s požadavky zákona o metrologii.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      změřit izolační odpor vodičů obvodů s ochranou samočinným odpojením, určit hodnotu vyhovujícího stavu

 Splnění kritéria

Správnost volby potřebného měřidla a postupu měření.

Praktické předvedení

c)      změřit izolační odpor elektrických strojů a spotřebičů, určit hodnotu vyhovujícího stavu

Splnění kritéria

Správnost volby potřebného měřidla a postupu měření.

Praktické předvedení

d)      změřit izolační odpor mezi vodiči obvodů vedených společně, určit hodnotu vyhovujícího stavu

Splnění kritéria

Správnost volby potřebného měřidla a postupu měření.

Praktické předvedení

e)      přezkoušet tepelné jištění motoru

Splnění kritéria

Správnost volby potřebného měřidla a postupu měření.

Praktické předvedení

f)       změřit ochranný systém před nebezpečným dotykovým napětím, určit hodnotu vyhovujícího stavu

Splnění kritéria

Správnost volby potřebného měřidla a postupu měření.

Praktické předvedení

g)      přezkoušet teplotní čidla

Splnění kritéria

Správnost volby potřebného měřidla a postupu měření.

Praktické předvedení

h)      změřit příkon proudu

Splnění kritéria

Správnost volby potřebného měřidla a postupu měření.

Praktické předvedení

i)        přezkoušet ochranné zařízení při spojení na kostru nebo zem

Splnění kritéria

Správnost volby potřebného měřidla a postupu měření.

Praktické předvedení

j)        předvést způsoby identifikace poruch v jednotlivých obvodech

Splnění kritéria

Správnost volby potřebného měřidla a postupu měření.

Praktické předvedení

U kritérií b) až h) postačuje praktické předvedení dvou z těchto kritérií.

 

5.     C.4.E.1.1.050 Seřizování mechanických částí výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      seřídit brzdu výtahu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu seřízení s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

b)      seřídit dveřní uzávěrku otočných dveří

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu seřízení s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

c)      seřídit odkláněcí magnet dveřní uzávěrky

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu seřízení s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

d)      nastavit jednu z poloh pro vypnutí koncového vypínače

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu nastavení s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

e)      seřídit šroubový koncový vypínač

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu seřízení s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

f)       předvést seřizování spínače kontroly napnutí nebo

přetržení nosných prostředků

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu seřízení s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

U kritérií a) až f) postačuje praktické předvedení dvou z těchto kritérií.

  

6.     A.4.E.1.1.017 Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      uvést rozsah technické dokumentace, náležitosti Knihy výtahu

Splnění kritéria

Soulad uvedeného rozsahu technické dokumentace, včetně Knihy výtahu, s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      vysvětlit účel zkoušky po ukončení montáže, uvést rozsah

Splnění kritéria

Soulad uvedeného rozsahu zkoušky s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

c)      přezkoušet trakční schopnost, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného způsobu ověření trakce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

d)      přezkoušet brzdové zařízení, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného způsobu ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

e)      přezkoušet koncový vypínač, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného způsobu ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

f)       přezkoušet omezovač rychlosti klece/vyvažovacího závaží, seřízení, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného způsobu ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

g)      přezkoušet zachycovače klece/vyvažovacího závaží, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného způsobu ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

h)      přezkoušet zařízení proti přetížení/vážení pohyblivé podlahy, uvést kritéria vyhodnocení

 Splnění kritéria

Soulad předvedeného způsobu ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

i)        přezkoušet nárazníky klece/vyvažovacího závaží, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného způsobu ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

j)        zkontrolovat vyvážení klece, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného způsobu ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně

k)      přezkoušet ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného způsobu ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

l)        přezkoušet funkce řízení včetně zastavování klece ve stanicích, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného způsobu ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

m)    přezkoušet zařízení k omezení doby chodu elektrického motoru, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného způsobu ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

n)      popsat funkci a způsob ověřování funkce nouzové signalizace / obousměrného dorozumívacího zařízení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného popisu funkce obousměrného dorozumívacího zařízení a způsobu jejího ověření s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

o)      vyhotovit vzor zápisu o provedení zkoušky po ukončení montáže do Knihy výtahu

Splnění kritéria

Soulad vyhotoveného zápisu s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

U kritérií c) až n) postačuje praktické předvedení tří z těchto kritérií.

  

7.     A.4.E.1.1.018 Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      uvést rozsah technické dokumentace, náležitosti Knihy výtahu

Splnění kritéria

Soulad uvedeného rozsahu technické dokumentace, včetně Knihy výtahu, s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      vysvětlit účel zkoušky po ukončení montáže, uvést rozsah

Splnění kritéria

Soulad uvedeného účelu a rozsahu zkoušky s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

c)      přezkoušet koncový vypínač, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

d)      přezkoušet brzdové zařízení, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

e)      přezkoušet bezpečnostní lano, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

f)       přezkoušet omezovač rychlosti klece, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

g)      přezkoušet zachycovače klece, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

h)      přezkoušet zařízení proti přetížení/vážení, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

i)        přezkoušet nárazníky klece, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

j)        přezkoušet svěrací zařízení, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

k)      přezkoušet dosedací zařízení, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

l)        ověřit omezení zdvihu pístu, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

m)    přezkoušet bezpečnostní ventil, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

n)      zkontrolovat škrtící ventil

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

o)      přezkoušet tlakový systém, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

p)      přezkoušet kontrolu klesání, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

q)      přezkoušet funkci řízení včetně zastavování klece ve stanicích, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

r)       přezkoušet zařízení k omezení doby chodu elektrického motoru, uvést kritéria vyhodnocení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného ověření funkce a posouzení parametrů s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení, slovně i písemně

s)       popsat funkci a způsob ověřování funkce nouzové signalizace/obousměrného dorozumívacího zařízení

Splnění kritéria

Soulad uvedených požadavků na obousměrné dorozumívací zařízení a způsobu ověření s požadavky českých technických norem.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

t)        vyhotovit vzor zápisu o provedení zkoušky po ukončení montáže do Knihy výtahu

Splnění kritéria

Soulad vyhotoveného zápisu s požadavky českých technických norem.

Praktické předvedení

U kritérií c) až s) postačuje praktické předvedení tří z těchto kritérií.

 

B. POKYNY PRO REALIZACI ZKOUŠKY

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen se zkušebním pracovištěm a souvisejícími požadavky BOZP a PO. Absolvent musí předložit doklad o seznámení s požadavky BOZP a PO vztahujícími se k činnosti montéra výtahu specialisty a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Vstupní požadavky – minimální úroveň je dána základním vzděláním. Podmínkou je předchozí získání dílčích kvalifikací „Montér výtahů“ a „Elektromechanik pro TZ“. V případě, že uchazeč tuto dílčí kvalifikaci nezískal, je součástí zkoušky i ověření kompetencí podle hodnotících standardů „Montér výtahů“ a „Elektromechanik pro TZ“.

Úroveň získaných znalostí a dovedností montéra výtahu specialisty bude ověřována provedením jedné nebo více vzájemně navazujících operací, ze kterých se skládá postup montáže výtahu, oživování výtahu, montážní zkouška a seřizování až do fáze předání výtahu zákazníkovi.

Zkušební úkoly se volí z oblasti následujících činností:

-        orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat zapojení, mazacích plánů;

-        zapojování přístrojů elektrické instalace výtahu v šachtě včetně vlečných kabelů;

-        zapojování rozváděče a elektrických přístrojů ve strojovně;

-        měření elektrických veličin;

-        seřizování mechanických částí, ověření funkce;

-        ověřování funkce bezpečnostních zařízení;

-        montážní zkouška výtahu;

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací uchazečem.

 

Učební texty UVP ČR a bezpečnostní předpisy UVP ČR, na splnění jejichž požadavků je odkazováno u některých kompetencí hodnotícího standardu této dílčí kvalifikace, jsou dostupné na webových stránkách UVP ČR – www.uvp-cr.cz.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a průběh zkoušky a dosažené výsledky zapisuje do záznamu o zkoušce. Zkoušející i uchazeč připojením svých podpisů potvrdí, že hodnocení bylo objektivní a odpovídalo nárokům stanoveným hodnotícím standardem. Pro zápis hodnocení jednotlivých úkolů lze použít různé značky, ale výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ (se zdůvodněním) v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou kompetenci nevyhověl. Konečné hodnocení uchazeče probíhá na základě těchto návrhů podle § 18 odst. 7 zákona č. 179/2006 Sb.

 

Složení zkušební komise

Zkouška probíhá před autorizovanou osobou nebo před autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby

 

Autorizovaná osoba musí splňovat a náležitě doložit následující požadavky na odbornou způsobilost k výkonu zkoušky k ověření odborné způsobilosti dílčí kvalifikace „montér výtahů specialista“:

 

  • mít strukturu dávající důvěru zainteresovaným stranám v její odbornou způsobilost, nestrannost a integritu;
  • disponovat souborem postupů, zdrojů a vybavení k výkonu zkoušek odborné způsobilosti uchazečů z kompetencí pro dílčí kvalifikaci montér výtahů včetně vydání výsledného dokumentu potvrzujícího dosažení úrovně požadované dílčí kvalifikace;
  • zaměstnávat nebo smluvně mít zabezpečen dostatek osob s potřebnou odbornou kvalifikací, technickými znalostmi a zkušenostmi, které vyžaduje ověřování znalostí a dovedností odborných pracovníků podle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

 

 Odborná kvalifikace osob vykonávajících zkoušky musí být nejméně:

·           střední odborné vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou v oboru výtahového průmyslu a min. 5 let praxe ve funkci vedoucího montéra nebo ve funkci mistra odborné výchovy v oblasti výtahů, nebo

·           střední odborné vzdělání ukončené maturitou se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 10 let praxe v oboru výtahového průmyslu nebo 5 let u státního odborného dozoru nebo vysokoškolské vzdělání uvedeného zaměření a min. 5 let praxe v oboru výtahového průmyslu nebo 3 roky u státního odborného dozoru.

 

Osoby podílející se na přezkušování, které nemají pedagogické vzdělání nebo pedagogickou praxi, musí absolvovat přípravu zaměřenou na uznávání výsledků neformálního a informálního vzdělávání nebo přípravu zaměřenou na základy pedagogického minima s těžištěm v problematice zkoušení v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Základním předpokladem pro udělení autorizace žadateli je zvládnutí práce na PC a internetu. Uvedené dovednosti se dokládají zpracováním žádosti o udělení autorizace v elektronické podobě na www.mpo.cz.

Požadavky na materiálně-technické zázemí

Rozsah montážních nástrojů a dalších prostředků potřebných pro řádný výkon zkoušky, včetně jejich zajištění je upřesněn prováděcím předpisem Unie výtahového průmyslu ČR (dále jen UVP ČR), který na požádání poskytne UVP ČR.

 

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude

uzavřená nejméně na dobu pěti let.

 

Doba přípravy na zkoušku a doba pro vykonání zkoušky

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 10 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky týkající se občerstvení a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut), pokud žadatel již vlastní osvědčení o získání dílčích kvalifikací „Montér výtahů“ a „Elektromechanik pro TZ“. V případě, že žadatel tato osvědčení nevlastní, je nutné přičíst ještě dobu trvání ověřování těchto dalších dílčích kvalifikací. Zkouška může být rozložena do více dnů.

 

Výše úhrady za zkoušku

Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 0 až 6 000 Kč bez DPH, pokud žadatel již vlastní osvědčení o získání dílčích kvalifikací „Montér výtahů“ a „Elektromechanik pro TZ“. V případě, že žadatel tato osvědčení nevlastní, je nutné k uvedené výši úhrady přičíst ještě ceny za jejich ověřování. Konkrétní výši úhrady za zkoušku uvádějí jednotlivé autorizované osoby.

 

Autorizující orgán

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Vazba na povolání

Mechanik výtahů

 

 Vztah dílčí kvalifikace k úplné kvalifikaci

Typ dílčí kvalifikace

Název  úplné kvalifikace

Integrovaná

Mechanik výtahů

 Hodnotící standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou průřezovou a zástupci následujících institucí:

-        Unie výtahového průmyslu ČR,

-        NÚOV,

-        MPO ČR,

-        HK ČR


 

Příloha č. 1

Vzor PROTOKOLU O ZKOUŠCE dílčí kvalifikace „MONTÉR VÝTAHŮ SPECIALISTA“ 

Autorizovaná osoba: Čj.:

P R O T O K O L O Z K O U Š C E

vykonané v souladu s § 17 a § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zákon o uznání výsledků dalšího vzdělávání) a provedené v souladu s hodnotícím standardem dílčí kvalifikace č. 2 „Montér výtahů specialista“

Druh zkoušky

Řádná zkouška

Opakovaná zkouška č.

Jméno uchazeče:      

Datum narození:                

Datum vykonání zkoušky:

OBSAH A ROZSAH ZKOUŠKY

Obsahem vykonané zkoušky bylo ověření odborných znalostí a dovedností vztahujících se k dílčí kvalifikaci MONTÉR VÝTAHŮ SPECIALISTA “ v rozsahu uvedeném v ZÁZNAMU o průběhu zkoušky čj.: ..……………………..…, který je nedílnou součástí tohoto protokolu.

CELKOVÝ VÝSLEDEK ZKOUŠKY uchazeče

 VYHOVĚL NEVYHOVĚL v kompetencích č. ………………………………..

                                     (nehodící se škrtnout)

PRŮBĚH ZKOUŠKY

Připojením svých podpisů zkoušející a uchazeč potvrzují, že průběh zkoušky odpovídal nárokům stanoveným hodnotícím standardem a hodnocení odborné způsobilosti u jednotlivých odborných způsobilostí (kompetencí) bylo objektivní.

 

 

                ………………………………………..                       ………………………………………

                               (zkoušející)                                                                                                  (uchazeč)

Námitky uchazeče k průběhu zkoušky:

 

Autorizovaná osoba bude písemným sdělením informovat uchazeče o výsledku zkoušky a případném termínu vykonání opakované zkoušky do 5 dnů od vykonání zkoušky. V případě úspěšného vykonání zkoušky obdrží uchazeč ve výše uvedené lhůtě rovněž osvědčení podle § 19 zákona č. 179/2006 Sb.

V ………………………….. Dne ……………………………

 


 

Příloha č. 2

Vzor ZÁZNAMU O PRŮBĚHU ZKOUŠKY dílčí kvalifikace „MONTÉR VÝTAHŮ SPECIALISTA“

 

Autorizovaná osoba: Čj.:

ZÁZNAM O PRŮBĚHU ZKOUŠKY

Řádná zkouška

Opakovaná zkouška č.

Jméno uchazeče:      

Datum narození:                

Datum vykonání zkoušky:

Číslo

JEDNOTLIVÉ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (kompetence)

Hodnocení

(nehodící se škrtnout)

1

Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu

a) číst základní obvodová schémata výtahů včetně používaných značek a symbolů

Ano

Ne

b) popsat zapojení a funkci prvků v motorovém obvodu

Ano

Ne

c) popsat zapojení a funkci prvků v bezpečnostním obvodu

Ano

Ne

d) popsat zapojení a funkci prvků v řídícím obvodu

Ano

Ne

e) popsat zapojení a funkci prvků ve světelném obvodu

Ano

Ne

f) popsat zapojení a funkci prvků v signalizačním obvodu

Ano

Ne

g) popsat funkci ochrany proti zkratu a přetížení

Ano

Ne

h) popsat funkci ochrany před přemostěním v bezpečnostním obvodu

Ano

Ne

i) popsat prvky elektrických obvodů v rozváděči výtahu

Ano

Ne

j) monitorovat stav a identifikovat závady v rozváděči s procesorovým řízením

Ano

Ne

2

Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě

a) vyjmenovat elektrické přístroje a zařízení v šachtě výtahu

Ano

Ne

b) popsat vedení bezpečnostního obvodu v šachtě

Ano

Ne

c) zapojit dveřní uzávěrku šachetních dveří

Ano

Ne

d) zapojit ovládače ve stanici

Ano

Ne

e) zapojit ovládačovou kombinaci v kleci výtahu se 3 stanicemi

Ano

Ne

f) zapojit elektrickou instalaci a přístroje na kleci

Ano

Ne

g) zapojit vlečné kabely výtahu se 3 stanicemi

Ano

Ne

h) zapojit elektrickou instalaci a přístroje v prohlubni

Ano

Ne

i) zapojit osvětlení a zásuvku v prohlubni

Ano

Ne

3

Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu ve strojovně

a) uvést požadavky na přívod elektrického proudu do strojovny, napájení osvětlení šachty a strojovny

Ano

Ne

b) zapojit hlavní vypínač

Ano

Ne

c) zapojit napájení motoru

Ano

Ne

d) zapojit brzdu

Ano

Ne

e) zapojit koncový vypínač

Ano

Ne

f) zapojit spínač omezovače rychlosti

Ano

Ne

g) připojit přívod a napájení motorového obvodu v rozváděči

Ano

Ne

h) zapojit zásuvky a osvětlení strojovny

Ano

Ne

4

Měření elektrických veličin

a) vyjmenovat druhy používaných měřidel, vysvětlit pojmy stanovená měřidla, pracovní měřidla, kalibrace měřidel

Ano

Ne

b) změřit izolační odpor vodičů obvodů s ochranou samočinným odpojením, určit hodnotu vyhovujícího stavu

Ano

Ne

c) změřit izolační odpor elektrických strojů a spotřebičů, určit hodnotu vyhovujícího stavu

Ano

Ne

d) změřit izolační odpor mezi vodiči obvodů vedených společně, určit hodnotu vyhovujícího stavu

Ano

Ne

e) přezkoušet tepelné jištění motoru

Ano

Ne

f) změřit ochranný systém před nebezpečným dotykovým napětím, určit hodnotu vyhovujícího stavu

Ano

Ne

g) přezkoušet teplotní čidla

Ano

Ne

h) změřit proud

Ano

Ne

i) přezkoušet ochranné zařízení při spojení na kostru nebo zem

Ano

Ne

j) předvést způsoby identifikace poruch v jednotlivých obvodech

Ano

Ne

5

 Seřizování mechanických částí výtahu

a) seřídit brzdu výtahu

Ano

Ne

b) seřídit dveřní uzávěrku otočných dveří

Ano

Ne

c) seřídit odkláněcí magnet dveřní uzávěrky

Ano

Ne

d) nastavit jednu z poloh pro vypnutí koncového vypínače

Ano

Ne

e) seřídit šroubový koncový vypínač

Ano

Ne

f) předvést seřizování spínače kontroly napnutí nebo přetržení nosných prostředků

Ano

Ne

6

 Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže

a) uvést rozsah technické dokumentace, náležitosti Knihy výtahu

Ano

Ne

b) vysvětlit účel zkoušky po ukončení montáže, uvést rozsah

Ano

Ne

c) přezkoušet trakční schopnost, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

d) přezkoušet brzdové zařízení, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

e) přezkoušet koncový vypínač, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

f) přezkoušet omezovač rychlosti klece / vyvažovacího závaží, seřízení, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

g) přezkoušet zachycovače klece / vyvažovacího závaží, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

h) přezkoušet zařízení proti přetížení / vážení pohyblivé podlahy, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

i) přezkoušet nárazníky klece / vyvažovacího závaží, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

j) zkontrolovat vyvážení klece, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

k) přezkoušet ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

l) přezkoušet funkce řízení včetně zastavování klece ve stanicích, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

m) přezkoušet zařízení k omezení doby chodu elektrického motoru, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

n) popsat funkci a způsob ověřování funkce nouzové signalizace / dorozumívacího zařízení

Ano

Ne

o) vyhotovit vzor zápisu o provedení zkoušky po ukončení montáže do Knihy výtahu

Ano

Ne

7

 Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže

a) uvést rozsah technické dokumentace, náležitosti Knihy výtahu

Ano

Ne

b) vysvětlit účel zkoušky po ukončení montáže, uvést rozsah

Ano

Ne

c) přezkoušet koncový vypínač, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

d) přezkoušet brzdové zařízení, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

e) přezkoušet bezpečnostní lano, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

f) přezkoušet omezovač rychlosti klece, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

g) přezkoušet zachycovače klece, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

h) přezkoušet zařízení proti přetížení / vážení, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

i) přezkoušet nárazníky klece, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

j) přezkoušet svěrací zařízení, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

k) přezkoušet dosedací zařízení, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

l) ověřit omezení zdvihu pístu, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

m) přezkoušet bezpečnostní ventil, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

n) zkontrolovat škrtící ventil

Ano

Ne

o) přezkoušet tlakový systém, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

p) přezkoušet kontrolu klesání, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

q) přezkoušet funkci řízení včetně zastavování klece ve stanicích, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

r) přezkoušet zařízení k omezení doby chodu elektrického motoru, uvést kritéria vyhodnocení

Ano

Ne

s) popsat funkci a způsob ověřování funkce nouzové signalizace / dorozumívacího zařízení

Ano

Ne

t) vyhotovit vzor zápisu o provedení zkoušky po ukončení montáže do Knihy výtahu

Ano

Ne

Poznámky:

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ

HODNOCENÍ

(nehodící se škrtnout a v případě nevyhovění uvést důvody)

1

Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

2

Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě

Vyhověl

Nevyhověl

3

Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu ve strojovně

Vyhověl

Nevyhověl

4

Měření elektrických veličin

Vyhověl

Nevyhověl

5

Seřizování mechanických částí výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

6

Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže

Vyhověl

Nevyhověl

7

Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže

Vyhověl

Nevyhověl

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ UCHAZEČE VYHOVĚL NEVYHOVĚL

 

 (nehodící se škrtnout)

 

ÚDAJE O ZKOUŠEJÍCÍCH OSOBÁCH

 

 

Jméno zkoušejícího

 

Zkoušku provedl u kompetencí č.

 

 

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

V Praze dne: …………………

 

 

 

Vyjádření uchazeče: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3

VZOR OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ DÍLČÍ KVALIFIKACE

1 strana formuláře

 

Č E S K Á R E P U B L I K A

 

Autorizovaná osoba:

…………………………………………………………..Číslo autorizace………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(obchodní firma nebo název, sídlo a číslo autorizace autorizované osoby)

s autorizací udělenou dne: ………………………… pod spisovou značkou: …………………………

autorizujícím orgánem …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Autorizovaný zástupce autorizované osoby: …………………………………………………………

 …………………………………………………………..

 (jméno, případně jména, příjmení, případný akademický titul a vědecká

 hodnost autorizovaného zástupce)

 

 

 

 


 

OSVĚDČENÍ

O ZÍSKÁNÍ DÍLČÍ KVALIFIKACE

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………

(jméno, popřípadě jména a případný akademický titul a vědecká hodnost)

 

 

………………………………………………………………………………………

(rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození)

 

 

v y k o n a l (a) dne …………………….. v ………………………………………

 

před autorizovanou osobou ú s p ě š n ě z k o u š k u

 

 

podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),

 

 

 

a z í s k a l (a) d í l č í k v a l i f i k a c i:

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….

(název a číselné označení (kód) dílčí kvalifikace)

Patisk zakázán

 

 

Získaná dílčí kvalifikace se týká tohoto povolání:

 

Mechanik výtahů

 

 

 

 

Držitel(ka) tohoto osvědčení prokázal(a) tyto odborné způsobilosti:

 

 1 Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu;

 2 Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě;

 3 Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu ve strojovně;

 4 Měření elektrických veličin;

 5 Seřizování mechanických částí výtahu;

 6 Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže;

 7 Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže.

 

 

 

 

 

 

V ……………….…………………. Dne ……….………………….

 (místo a datum vydání osvědčení)

 

 

 

 

 

…………………………………………………………….……………

 (podpis autorizovaného zástupce)

 

 

 

…………………………………. Číslo autorizace ………….…………

 (obchodní firma nebo název a sídlo autorizované osoby)

 

 

 

 

 

 

 

 
Zpět