Zpět

DK1 23-046-H HS Montér výtahů

HODNOTÍCÍ STANDARD

NÁZEV

HODNOTÍCÍ STANDARD DÍLČÍ KVALIFIKACE č. 1 „MONTÉR VÝTAHŮ“

ČÍSELNÉ OZNAČENÍ

23-046-H

TÝKÁ SE POVOLÁNÍ

Mechanik výtahů

VZTAH K OSTATNÍM DÍLČÍM KVALIFIKACÍM

Spolu s dílčími kvalifikacemi „Montér výtahů specialista“, „Servisní pracovník“ a „Elektromechanik pro TZ“ je součástí úplné kvalifikace „Mechanik výtahů

SUBJEKTY PODÍLEJÍCÍ SE NA ZPRACOVÁNÍ

SEKTOROVÁ RADA PRŮŘEZOVÁ, UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR, NUOV, MPO ČR, HK ČR

ODBORNÝ GARANT

UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU ČR

OBSAH HODNOTÍCÍHO STANDARDU

Část A. Kritéria a způsoby hodnocení potřebných odborných způsobilostí (str. 2)

Část B. Pokyny pro realizaci zkoušky (str. 11)

Příloha č. 1 Vzor protokolu o zkoušce (str. 13)

Příloha č. 2 Vzor záznamu o průběhu zkoušky (str. 14)

Příloha č. 3 Vzor osvědčení o získání dílčí kvalifikace (str. 18)

SCHVÁLENO

UVP ČR

Na zasedání prezidia UVP ČR dne 26. listopadu 2007

SEKTOROVOU RADOU PRŮŘEZOVOU

Na zasedání SR průřezové dne 11. prosince 2007

AUTORIZUJÍCÍ ORGÁN

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

NÁRODNÍ RADA PRO KVALIFIKACI

 

MPSV ČR

 

MŠMT ČR

 

VÝŠE ÚHRADY ZA ZKOUŠKU

Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 0 až 8 000,- Kč bez DPH. Konkrétní výši úhrady za zkoušku uvádějí jednotlivé autorizované osoby.

DOBA PŘÍPRAVY NA ZKOUŠKU A DOBA TRVÁNÍ ZKOUŠKY

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 10 minut, případně podle dohody. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky týkající se občerstvení a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

PLATÍ OD

 

HODNOTÍCÍ STANDARD

Dílčí kvalifikace DK 1

MONTÉR VÝTAHŮ

kvalifikační úroveň 3

A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ POTŘEBNÝCH ODBORNÝCH ZPŮSOBILOSTÍ (dále jen kompetencí)

Učební texty UVP ČR a bezpečnostní předpisy UVP ČR, na splnění jejichž požadavků je odkazováno u některých kompetencí hodnotícího standardu této dílčí kvalifikace, jsou dostupné na webových stránkách UVP ČR - www.uvp-cr.cz.

1.      A.1.E.1.1.005 Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      uvést rozdělení výtahů podle druhu a konstrukce pohonu, podle umístění

Splnění kritéria

Soulad uvedeného základního rozdělení výtahů podle

-          možného způsobu použití,

-          druhu, konstrukce a umístění pohonu

s požadavky technických předpisů a českých technických norem pro konstrukci výtahů a případné slovní vyjádření, co uvedené termíny znamenají.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      z předloženého dispozičního výkresu určit druh výtahu, popsat dispoziční řešení, způsob ohrazení, umístění strojovny, vyjmenovat zakreslené části

Splnění kritéria

Správnost odečtených požadovaných technických dat a řešení z dispozičního výkresu, vysvětlení použité terminologie a případně zkratek zavedených českými technickými normami pro konstrukci výtahů.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad dispozičním výkresem

c)      z předloženého dispozičního výkresu odečíst stavební rozměry šachty a strojovny, počet stanic, výšku zdvihu, řešení přístupu a vstupu do strojovny a do prohlubně

Splnění kritéria

Správnost odečtených určených technických dat z dispozičního výkresu.

 Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad dispozičním výkresem

d)      popsat dispoziční umístění částí výtahu v šachtě a ve strojovně, určit rozhodující rozměry a vzdálenosti pro jejich instalaci a montáž

Splnění kritéria

Správnost odečtených určených hodnot a údajů z dispozičního výkresu.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad dispozičním výkresem

e)      popsat montážní schéma elektrické instalace v šachtě

Splnění kritéria

Soulad předvedeného popisu schématu elektrické instalace v šachtě výtahu s požadavky učebních textů UVP ČR..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad el.schématem

f)       popsat montážní schéma elektrické instalace ve strojovně

Splnění kritéria

Soulad předvedeného popisu schématu elektrické instalace ve strojovně výtahu s požadavky učebních textů UVP ČR..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad el. schématem

g)      popsat schéma rozvodu hydraulického výtahu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného popisu schématu rozvodu hydraulického výtahu s požadavky učebních textů UVP ČR..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad el.schématem

h)      uvést výčet mazacích míst u výtahu, určit druh maziva

Splnění kritéria

Správnost uvedených součástí jednotlivých zařízení výtahu, u nichž je podle mazacího plánu předepsáno mazání a určen druh maziva. Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad mazacím plánem

U kritérií b) až h) postačuje prověření znalostí u dvou z těchto kritérií.

 

2.     A.4.E.1.1.015 Zaměřování šachty a strojovny výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      popsat postup měření stavebních rozměrů šachty a strojovny, změřit výšku zdvihu, hloubku prohlubně, výšku horního prostoru

Splnění kritéria

Správnost volby potřebných měřidel a správnost naměřené hodnoty určených rozměrů v (cm).

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Praktické předvedení

b)      vyměřit osu šachty

Splnění kritéria

Správnost volby potřebných měřidel a správnost naměřených hodnot v (cm).

Povolena je 1 nepřesnost.

Praktické předvedení

c)      vyměřit otvory pro kotvy vodítek, určit vodorovnou vzdálenost mezi kotvami podle dispozičního výkresu

Splnění kritéria

Správnost volby potřebných měřidel a správnost naměřených hodnot v (cm).

Praktické předvedení

d)      vyměřit průchozí otvory v podlaze strojovny podle dispozičního výkresu

Splnění kritéria

Správnost volby potřebných měřidel a správnost naměřených hodnot v (cm).

Praktické předvedení

e)      vyznačit umístění hlavního vypínače, rozváděče, osvětlovacích těles podle dispozičního výkresu

Splnění kritéria

Správnost volby potřebných měřidel a správnost naměřených hodnot v (cm).

Praktické předvedení

f)       zkontrolovat čelní stěnu (odchylky od svislé roviny, nerovnosti, výstupky)

Splnění kritéria

Správnost volby potřebných pomůcek a měřidel a správnost hodnot v (mm) naměřených mezi dvěmi stanicemi.

Praktické předvedení

U kritérií b) až e) postačuje praktické předvedení jednoho z těchto kritérií.

 

3.     C.3.E.1.1.060 Usazování a montování šachetních dveří výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      odečíst rozhodující míry z výkresu a s využitím návodu uvést postup pro usazení šachetních dveří

Splnění kritéria

Správnost odečtených hodnot a soulad zvoleného postupu s požadavky návodu k montáži.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad dispozičním výkresem a návodem k montáži

b)      zkontrolovat vodorovnou/svislou polohu rámu dveří, umístění do osy šachty, rovinu čelní stěny

Splnění kritéria

Správnost naměřených úchylek v (mm).

 Postačuje kontrola jednoho parametru.

Praktické předvedení

c)      popsat a předvést způsob zajištění šachetních dveří po dobu montáže

Splnění kritéria

Soulad předvedené ukázky zajištění bezpečné práce v šachtě výtahu s požadavky bezpečnostního předpisu UVP ČR..

Praktické předvedení

d)      namontovat a seřídit zavírač a dovírač otočných šachetních dveří

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu montáže zavírače a dovírače s požadavky návodu k montáži. Postačuje předvedení montáže jedné komponenty.

Praktické předvedení

e)      namontovat dveřní uzávěrku

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu montáže dveřní uzávěrky DU1 s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

f)       uvést způsoby a předvést nouzové odjištění šachetních dveří

Splnění kritéria

Otevření šachetních dveřích osazených DU1 pomocí klíče k nouzovému otevření.

Praktické předvedení

g)      uvést požadavky na zajištění ostatních vstupů do šachty nebo prohlubně výtahu (poklopy, dvířka, dveře do prohlubně)

Splnění kritéria

Soulad uvedených příkladů požadavků zajištění bezpečné práce v šachtě výtahu s požadavky bezpečnostního předpisu UVP ČR..

Povolena je 1 nepřesnost.

Slovně i písemně

Z kritérií d), e) postačuje praktické předvedení jednoho z těchto kritérií.

  

4.     C.3.E.1.1.061 Montování vodítek výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      vyjmenovat druhy vodítek klece a vyvažovacího závaží

Splnění kritéria

Správnost uvedených příkladů druhů, konstrukčního provedení a způsobu uchycení vodítek .

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      popsat možnosti postupu montáže vodítek klece a vodítek vyvažovacího závaží (za použití lešení, plošiny, klece, …), předvést montáž vodítka z lešení

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu montáže jednoho dílu vodítka T s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

c)      předvést způsob kontroly vzdálenosti mezi vodítky a od čelní stěny a kontrolu přímosti vodítek

Splnění kritéria

Správnost volby potřebného měřidla a správnost naměřených hodnot v (mm).

Praktické předvedení

d)      vyjmenovat druhy nárazníků, předvést usazení pevných nárazníků

Splnění kritéria

Správnost uvedených příkladů druhů a konstrukčního provedení nárazníků (viz NV č. 27/2003 Sb.) a soulad předvedeného postupu montáže pevného nárazníku s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

e)      uvést způsoby mazání vodítek, předvést mazání za použití samomazů

Splnění kritéria

Soulad uvedených příkladů možných způsobů mazání vodítek a předvedeného postupu naplnění maziva do samomazu s požadavky návodu k mazání.

Praktické předvedení

 U kritérií b), c) postačuje praktické předvedení jednoho z těchto kritérií.

  

5.      C.3.E.1.1.062 Montování výtahového stroje

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      vyjmenovat druhy pohonů výtahů, možnosti umístění strojů, výhody, nevýhody

Splnění kritéria

Soulad uvedených příkladů druhů a konstrukčního provedení strojů a jejich umístění s požadavky českých technických norem pro konstrukci výtahů.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      uvést způsoby montáže výtahového stroje, usadit stroj elektrického trakčního výtahu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu sestavení a usazení stroje výtahu s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

c)      zkontrolovat svislou polohu třecího kotouče, úhlu náběhu lan, souosost stroje a motoru

Splnění kritéria

Správnost volby potřebných pomůcek a soulad způsobu kontroly s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

d)      uvést požadavky na mazání stroje

Splnění kritéria

Správnost uvedených mazacích míst a soulad doplnění maziva s požadavky návodu k mazání.

Praktické předvedení

U kritérií b), c) postačuje praktické předvedení jednoho z těchto kritérií.

  

6.     C.3.E.1.1.063 Montování klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      namontovat rám klece

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži. Postačuje předvést montáž jedné části rámu klece.

Praktické předvedení

b)      namontovat stěny a podlahu klece

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži. Postačuje předvést montáž jedné části vnitřku klece.

Praktické předvedení

c)      namontovat klecové dveře

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži. Postačuje předvést montáž jedné části klecových dveří.

Praktické předvedení

d)      uvést požadavky na mezery mezi klecí a čelní stěnou, ověřit a nastavit mezeru mezi okrajem podlahy klece a stěnou šachty

Splnění kritéria

Správnost volby potřebných měřidla a správnost odečtu hodnot z dispozičního výkresu a jejich nastavení v (mm).

Praktické předvedení

e)      uvést výčet bezpečnostních opatření při práci na střeše klece

Splnění kritéria

Soulad uvedených požadavků zajištění bezpečnosti práce na střeše klece výtahu s požadavky bezpečnostního předpisu UVP ČR.

Slovně i písemně

f)       instalovat části výtahu na střeše klece

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži. Postačuje předvést montáž jedné části výtahu na střeše klece.

Praktické předvedení

g)      předvést jízdu na střeše klece za použití revizní jízdy, uvést zásady bezpečnosti při jízdě

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k používání a znalost požadavků na zajištění bezpečnosti práce na střeše klece výtahu podle bezpečnostního předpisu UVP ČR.

Praktické předvedení

U kritérií a), b), c), f) postačuje praktické předvedení jednoho z těchto kritérií.

  

7.     C.3.E.1.1.064 Montování vyvažovacího závaží výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      vyjmenovat možnosti konstrukčního provedení vyvažovacího závaží, uvést účel použití

Splnění kritéria

Správnost uvedených příkladů konstrukčního provedení vyvažovacího závaží.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      namontovat rám vyvažovacího závaží

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži. Postačuje předvést montáž jedné části rámu vyvažovacího závaží.

Praktické předvedení

c)      namontovat kluzné čelisti a usadit do vodítek

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži. Postačuje předvést montáž jedné části čelisti a popsat usazení.

Praktické předvedení

 Z kritérií b), c) postačuje praktické předvedení jednoho z těchto kritérií.

  

8.     C.3.E.1.1.065 Montování nosných prostředků výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      vyjmenovat druhy nosných prostředků, uvést postup určení délky nosných lan

Splnění kritéria

Soulad uvedených příkladů druhů a konstrukčního provedení nosných prostředků s požadavky českých technických norem pro konstrukci výtahů, uvedení správné polohy klece a vyvažovacího závaží pro montáž lan v napnutém stavu.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)      upevnit nosné prostředky k závěsu klece za použití klínových svorek

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži. Postačuje předvést montáž jednoho upevnění.

Praktické předvedení

c)      upevnit nosné prostředky k závěsu vyvažovacího závaží za použití lanových svorek

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži. Postačuje předvést montáž jednoho upevnění.

Praktické předvedení

d)      upevnit nosné prostředky na buben bubnového výtahu

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži. Postačuje předvést montáž jednoho upevnění.

Praktické předvedení

e)      zkontrolovat napnutí lan

Splnění kritéria

Správnost volby potřebných pomůcek a soulad způsobu kontroly s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

U kritérií b), c), d) postačuje praktické předvedení jednoho z těchto kritérií.

  

9.     C.3.E.1.1.066 Montování omezovače rychlosti výtahu

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)      namontovat omezovač rychlosti

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

b)      namontovat závaží napnutí lana omezovače rychlosti

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

c)      namontovat a upevnit lanko omezovače rychlosti

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži. Postačuje předvést způsob vedení a uchycení lanka.

Praktické předvedení

U kritérií a), b), c) postačuje praktické předvedení jednoho z těchto kritérií.

  

10.                        C.3.E.1.1.067 Montování elektrické instalace výtahu v šachtě

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)        vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu v šachtě, vybavení prohlubně šachty

Splnění kritéria

Soulad uvedených příkladů elektrických a bezpečnostních zařízení v šachtě výtahu s požadavky českých technických norem pro konstrukci výtahů.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)        namontovat elektrickou instalaci výtahu v šachtě

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži. Postačuje předvést instalaci v určeném podlaží

Praktické předvedení

c)        zavěsit a uchytit vlečné kabely

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži. Postačuje předvést zavěšení vlečného kabelu.

Praktické předvedení

d)        popsat způsob určování středové polohy závěsu vlečných kabelů

Splnění kritéria

Soulad popsaného postupu s požadavky návodu k montáži. Postačuje uvést určení středové polohy.

Přípustná je 1 nepřesnost.

Slovně i písemně nad situačním nákresem

e)        namontovat dveřní spínač ručních šachetních dveří

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

f)         uvést požadavky na rozmístění osvětlovacích těles osvětlení šachty

Splnění kritéria

Soulad uvedených požadavků s požadavky českých technických norem pro konstrukci výtahů.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad situačním nákresem

U kritérií b), c), d) postačuje předvedení jednoho z těchto kritérií.

  

11.                        C.3.E.1.1.068 Montování elektrické instalace výtahu ve strojovně (bez napětí)

Kritéria hodnocení

Způsob ověření

a)        vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu ve strojovně

Splnění kritéria

Soulad uvedených příkladů elektrických a bezpečnostních zařízení ve strojovně výtahu s požadavky českých technických norem pro konstrukci výtahů.

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

b)        vyjmenovat způsoby vedení elektrické instalace ve strojovně, popsat způsoby ochrany proti mechanickému poškození

Splnění kritéria

Soulad uvedených příkladů způsobů vedení instalace a její ochrany s požadavky českých technických norem pro konstrukci výtahů a učebních textů UVP ČR..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně

c)        uvést požadavky na umístění hlavního vypínače, zajištění vypnutého stavu

Splnění kritéria

Soulad uvedených požadavků na hlavní vypínač s požadavky českých technických norem pro konstrukci výtahů a učebních textů UVP ČR..

Povoleny jsou 2 nepřesnosti.

Slovně i písemně nad situačním nákresem

d)        namontovat elektrickou instalaci k jednotlivým zařízením

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži. Postačuje předvést montáž u jednoho určeného zařízení.

Praktické předvedení

e)        namontovat magnet elektromechanické brzdy

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

f)         namontovat bezpečnostní spínač omezovače rychlosti

Splnění kritéria

Soulad předvedeného postupu s požadavky návodu k montáži.

Praktické předvedení

U kritérií d), e), f) postačuje praktické předvedení jednoho z těchto kritérií.

B. POKYNY PRO REALIZACI ZKOUŠKY

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen se zkušebním pracovištěm a souvisejícími požadavky BOZP a PO. Absolvent musí předložit doklad o seznámení s požadavky BOZP a PO vztahujícími se k činnosti montéra výtahu a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Vstupní požadavky – minimální úroveň je dána základním vzděláním.

Úroveň získaných znalostí a dovedností montéra výtahu bude ověřována provedením jedné nebo více vzájemně navazujících operací, ze kterých se skládá postup montáže výtahu.

Zkušební úkoly se volí z oblasti následujících činností:

-        orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, mazacích plánů;

-        zaměřování šachty a strojovny;

-        usazování a montáž šachetních dveří;

-        montáž/demontáž vodítek, stroje, klece, vyvažovacího závaží, nosných prostředků, omezovače rychlosti;

-        montáž elektrické instalace výtahu v šachtě, uchycování vlečných kabelů;

-        provádění elektrické instalace ve strojovně výtahu (bez napětí).

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací uchazečem.

 

Učební texty UVP ČR a bezpečnostní předpisy UVP ČR, na splnění jejichž požadavků je odkazováno u některých kompetencí hodnotícího standardu této dílčí kvalifikace, jsou dostupné na webových stránkách UVP ČR – www.uvp-cr.cz.

 

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a průběh zkoušky a dosažené výsledky zapisuje do záznamu o zkoušce. Zkoušející i uchazeč připojením svých podpisů potvrdí, že hodnocení bylo objektivní a odpovídalo nárokům stanoveným hodnotícím standardem. Pro zápis hodnocení jednotlivých úkolů lze použít různé značky, ale výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ (se zdůvodněním) v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou kompetenci nevyhověl. Konečné hodnocení uchazeče probíhá na základě těchto návrhů podle § 18 odst. 7 zákona č. 179/2006 Sb.

 

Složení zkušební komise

Zkouška probíhá před autorizovanou osobou nebo před autorizovaným zástupcem právnické osoby.

 

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí splňovat a náležitě doložit následující požadavky na odbornou způsobilost k výkonu zkoušky k ověření odborné způsobilosti dílčí kvalifikace „montér výtahů“:

 

  • mít strukturu dávající důvěru zainteresovaným stranám v její odbornou způsobilost, nestrannost a integritu;
  • disponovat souborem postupů, zdrojů a vybavení k výkonu zkoušek odborné způsobilosti uchazečů z kompetencí pro dílčí kvalifikaci montér výtahů včetně vydání výsledného dokumentu potvrzujícího dosažení úrovně požadované dílčí kvalifikace;
  • zaměstnávat nebo smluvně mít zabezpečen dostatek osob s potřebnou odbornou kvalifikací, technickými znalostmi a zkušenostmi, které vyžaduje ověřování znalostí a dovedností odborných pracovníků podle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

 

Odborná kvalifikace osob zabezpečujících výkon zkoušky musí být nejméně:

·           střední odborné vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou v oboru výtahového průmyslu a min. 5 let praxe ve funkci vedoucího montéra nebo ve funkci mistra odborné výchovy v oblasti výtahů, nebo

·           střední odborné vzdělání ukončené maturitou se zaměřením na strojírenství nebo elektrotechniku a min. 10 let praxe v oboru výtahového průmyslu nebo 5 let u státního odborného dozoru nebo vysokoškolské vzdělání uvedeného zaměření a min. 5 let praxe v oboru výtahového průmyslu nebo 3 roky u státního odborného dozoru.

 

Osoby podílející se na přezkušování, které nemají pedagogické vzdělání nebo pedagogickou praxi, musí absolvovat přípravu zaměřenou na uznávání výsledků neformálního a informálního vzdělávání nebo přípravu zaměřenou na základy pedagogického minima s těžištěm v problematice zkoušení v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Základním předpokladem pro udělení autorizace žadateli je zvládnutí práce na PC a internetu. Uvedené dovednosti se dokládají zpracováním žádosti o udělení autorizace v elektronické formě na www.mpo.cz.

 

Požadavky na materiálně technické zázemí autorizované osoby

Rozsah montážních nástrojů a dalších prostředků potřebných pro řádný výkon zkoušky, včetně jejich zajištění je upřesněn prováděcím předpisem Unie výtahového průmyslu ČR (dále jen UVP ČR), který na požádání poskytne UVP ČR.

 

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

 

Doba přípravy na zkoušku a doba pro vykonání zkoušky

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 10 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.

 

Výše úhrady za zkoušku

Výše úhrady za zkoušku je v rozmezí 0 až 8 000 Kč bez DPH. Konkrétní výši úhrady za zkoušku uvádějí jednotlivé autorizované osoby.

 

Autorizující orgán

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Vazba na povolání

Mechanik výtahů

 

 

Vztah dílčí kvalifikace k úplné kvalifikaci

Typ dílčí kvalifikace

Název úplné kvalifikace

Integrovaná

Mechanik výtahů

 

Hodnotící standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou průřezovou a zástupci následujících institucí:

-        Unie výtahového průmyslu ČR,

-        NÚOV,

-        MPO ČR,

-        HK ČR


Příloha č. 1

Vzor PROTOKOLU O ZKOUŠCE dílčí kvalifikace „MONTÉR VÝTAHŮ“

Autorizovaná osoba: Čj.:

P R O T O K O L O Z K O U Š C E

vykonané v souladu s § 17 a § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (zákon o uznání výsledků dalšího vzdělávání) a provedené v souladu s hodnotícím standardem dílčí kvalifikace č. 1 „Montér výtahů“

Druh zkoušky

Řádná zkouška

Opakovaná zkouška č.

Jméno uchazeče:      

Datum narození:                

Datum vykonání zkoušky:

OBSAH A ROZSAH ZKOUŠKY

Obsahem vykonané zkoušky bylo ověření odborných znalostí a dovedností vztahujících se k dílčí kvalifikaci MONTÉR VÝTAHŮ“ v rozsahu uvedeném v ZÁZNAMU o průběhu zkoušky čj.: ………………………., který je nedílnou součástí tohoto protokolu.

CELKOVÝ VÝSLEDEK ZKOUŠKY uchazeče

 VYHOVĚL NEVYHOVĚL v kompetencích č. ………………………………..

                                     (nehodící se škrtnout)

PRŮBĚH ZKOUŠKY

Připojením svých podpisů zkoušející a uchazeč potvrzují, že průběh zkoušky odpovídal nárokům stanoveným hodnotícím standardem a hodnocení odborné způsobilosti u jednotlivých odborných způsobilostí (kompetencí) bylo objektivní.

 

 

                ………………………………………..                       ………………………………………

                               (zkoušející)                                                                                                  (uchazeč)

Námitky uchazeče k průběhu zkoušky:

 

Autorizovaná osoba bude písemným sdělením informovat uchazeče o výsledku zkoušky a případném termínu vykonání opakované zkoušky do 5 dnů od vykonání zkoušky. V případě úspěšného vykonání zkoušky obdrží uchazeč ve výše uvedené lhůtě rovněž osvědčení podle § 19 zákona č. 179/2006 Sb.

V ………………………….. Dne ……………………………

 

Příloha č. 2

Vzor ZÁZNAMU O PRŮBĚHU ZKOUŠKY dílčí kvalifikace „MONTÉR VÝTAHŮ“ 

Autorizovaná osoba: Čj.:

ZÁZNAM O PRŮBĚHU ZKOUŠKY

Řádná zkouška

Opakovaná zkouška č.

Jméno uchazeče:      

Datum narození:            

Datum vykonání zkoušky:

Číslo

JEDNOTLIVÉ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (kompetence)

Hodnocení

(nehodící se škrtnout)

1

Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů

a) uvést rozdělení výtahů podle druhu a konstrukce pohonu, podle umístění

Ano

Ne

b) z předloženého dispozičního výkresu určit druh výtahu, popsat dispoziční řešení, způsob ohrazení, umístění strojovny, vyjmenovat zakreslené části

Ano

Ne

c) z dispozičního výkresu odečíst stavební rozměry šachty a strojovny, počet stanic, výšku zdvihu, řešení přístupu a vstupu do strojovny a do prohlubně

Ano

Ne

d) popsat dispoziční umístění částí výtahu v šachtě a ve strojovně, určit rozhodující rozměry a vzdálenosti pro jejich instalaci a montáž

Ano

Ne

e) popsat montážní schéma elektrické instalace v šachtě

Ano

Ne

f) popsat montážní schéma elektrické instalace ve strojovně

Ano

Ne

g) popsat schéma rozvodu hydraulického výtahu

Ano

Ne

h) uvést výčet mazacích míst u výtahu, určit druh maziva

Ano

Ne

2

Zaměřování šachty a strojovny výtahu

 

a) popsat postup měření stavebních rozměrů šachty a strojovny, změřit výšku zdvihu, hloubku prohlubně, výšku horního prostoru

Ano

Ne

b) vyměřit osu šachty

Ano

Ne

c) vyměřit otvory pro kotvy vodítek, určit vodorovnou vzdálenost mezi kotvami podle dispozičního výkresu

Ano

Ne

d) vyměřit průchozí otvory v podlaze strojovny podle dispozičního výkresu

Ano

Ne

e) vyznačit umístění hlavního vypínače, rozváděče, osvětlovacích těles podle dispozičního výkresu

Ano

Ne

f) zkontrolovat čelní stěnu (odchylky od svislé roviny, nerovnosti, výstupky)

Ano

Ne

3

Usazování a montování šachetních dveří výtahu

a) odečíst rozhodující míry z výkresu a s využitím návodu uvést postup pro usazení šachetních dveří

Ano

Ne

b) zkontrolovat vodorovnou / svislou polohu rámu dveří, umístění do osy šachty, rovinu čelní stěny

Ano

Ne

c) uvést a předvést způsob zajištění šachetních dveří po dobu montáže

Ano

Ne

d) namontovat a seřídit zavírač a dovírač otočných šachetních dveří

Ano

Ne

e) namontovat dveřní uzávěrku

Ano

Ne

f) uvést způsoby a předvést nouzové odjištění šachetních dveří

Ano

Ne

g) uvést požadavky na zajištění ostatních vstupů do šachty nebo prohlubně výtahu (poklopy, dvířka, dveře do prohlubně)

Ano

Ne

4

Montování vodítek výtahu

a) vyjmenovat druhy vodítek klece a vyvažovacího závaží

Ano

Ne

b) popsat možnosti postupu montáže vodítek klece a vodítek vyvažovacího závaží (za použití lešení, plošiny, klece, …), předvést montáž vodítka z lešení

Ano

Ne

c) předvést způsob kontroly vzdálenosti mezi vodítky a od čelní stěny a kontrolu přímosti vodítek

Ano

Ne

d) vyjmenovat druhy nárazníků, předvést usazení pevných nárazníků

Ano

Ne

e) uvést způsoby mazání vodítek, předvést mazání za použití samomazů

Ano

Ne

5

Montování výtahového stroje

a) vyjmenovat druhy pohonů výtahů, možnosti umístění strojů, výhody, nevýhody

Ano

Ne

b) uvést způsoby montáže výtahového stroje, usadit stroj elektrického trakčního výtahu

Ano

Ne

c) zkontrolovat svislou polohu třecího kotouče, úhlu náběhu lan, souosost stroje a motoru

Ano

Ne

d) uvést požadavky na mazání stroje

Ano

Ne

6

Montování klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

a) namontovat rám klece

Ano

Ne

b) namontovat stěny a podlahu klece

Ano

Ne

c) namontovat klecové dveře

Ano

Ne

d) uvést požadavky na mezery mezi klecí a čelní stěnou, ověřit a nastavit mezeru mezi okrajem podlahy klece a stěnou šachty

Ano

Ne

e) uvést výčet bezpečnostních opatření při práci na střeše klece

Ano

Ne

f) instalovat části výtahu na střeše klece

Ano

Ne

g) předvést jízdu na střeše klece za použití revizní jízdy, uvést zásady bezpečnosti při jízdě

Ano

Ne

7

Montování vyvažovacího závaží výtahu

a) vyjmenovat možnosti konstrukčního provedení vyvažovacího závaží, uvést účel použití

Ano

Ne

b) namontovat rám vyvažovacího závaží

Ano

Ne

c) namontovat kluzné čelisti a usadit do vodítek

Ano

Ne

8

Montování nosných prostředků výtahu

a) vyjmenovat druhy nosných prostředků, uvést postup určení délky nosných lan

Ano

Ne

b) upevnit nosné prostředky k závěsu klece za použití klínových svorek

Ano

Ne

c) upevnit nosné prostředky k závěsu vyvažovacího závaží za použití lanových svorek

Ano

Ne

d) upevnit nosné prostředky na buben bubnového výtahu

Ano

Ne

e) zkontrolovat napnutí lan

Ano

Ne

9

Montování omezovače rychlosti výtahu

a) namontovat omezovač rychlosti

Ano

Ne

b) namontovat závaží napnutí lana omezovače rychlosti

Ano

Ne

c) namontovat a upevnit lanko omezovače rychlosti

Ano

Ne

10

Montování elektrické instalace výtahu v šachtě

a) vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu v šachtě, vybavení prohlubně šachty

Ano

Ne

b) namontovat elektrickou instalaci výtahu v šachtě

Ano

Ne

c) zavěsit a uchytit vlečné kabely

Ano

Ne

d) popsat způsob určování středové polohy závěsu vlečných kabelů

Ano

Ne

e) namontovat dveřní spínač ručních šachetních dveří

Ano

Ne

f) uvést požadavky na rozmístění osvětlovacích těles osvětlení šachty

Ano

Ne

11

Montování elektrické instalace výtahu ve strojovně (bez napětí)

 

a) vyjmenovat elektrická a bezpečnostní zařízení výtahu ve strojovně

Ano

Ne

 

b) vyjmenovat způsoby vedení elektrické instalace ve strojovně, popsat způsoby ochrany proti mechanickému poškození

Ano

Ne

 

c) uvést požadavky na umístění hlavního vypínače, zajištění vypnutého stavu

Ano

Ne

 

d) namontovat elektrickou instalaci k jednotlivým zařízením

Ano

Ne

 

e) namontovat magnet elektromechanické brzdy

Ano

Ne

 

f) namontovat bezpečnostní spínač omezovače rychlosti

Ano

Ne

Poznámky:

 

 

 

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ

HODNOCENÍ

(nehodící se škrtnout a v případě nevyhovění uvést důvody)

1

Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů

Vyhověl

Nevyhověl

2

Zaměřování šachty a strojovny výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

3

Usazování a montování šachetních dveří výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

4

Montování vodítek výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

5

Montování výtahového stroje

Vyhověl

Nevyhověl

6

Montování klece výtahu včetně vybavení a příslušenství

Vyhověl

Nevyhověl

7

Montování vyvažovacího závaží výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

8

Montování nosných prostředků výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

9

Montování omezovače rychlosti výtahu

Vyhověl

Nevyhověl

10

Montování elektrické instalace výtahu v šachtě

Vyhověl

Nevyhověl

11

Montování elektrické instalace výtahu ve strojovně (bez napětí)

Vyhověl

Nevyhověl

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ UCHAZEČE VYHOVĚL NEVYHOVĚL

 

 (nehodící se škrtnout)

 

ÚDAJE O ZKOUŠEJÍCÍCH OSOBÁCH

 

 

Jméno zkoušejícího

 

Zkoušku provedl u kompetencí č.

 

 

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

V Praze dne: …………………

 

 

Vyjádření uchazeče: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
Příloha č. 3

VZOR OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ DÍLČÍ KVALIFIKACE

1 strana formuláře

 

Č E S K Á R E P U B L I K A

 

Autorizovaná osoba:

…………………………………………………………..Číslo autorizace………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(obchodní firma nebo název, sídlo a číslo autorizace autorizované osoby)

s autorizací udělenou dne: ………………………… pod spisovou značkou: …………………………

autorizujícím orgánem …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Autorizovaný zástupce autorizované osoby: …………………………………………………………

 …………………………………………………………..

(jméno, případně jména, příjmení, případný akademický titul a vědecká

 hodnost autorizovaného zástupce)

 

 

 

 

 


 

OSVĚDČENÍ

O ZÍSKÁNÍ DÍLČÍ KVALIFIKACE

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………

(jméno, popřípadě jména a případný akademický titul a vědecká hodnost)

 

 

………………………………………………………………………………………

(rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození)

 

 

v y k o n a l (a) dne …………………….. v ………………………………………

 

před autorizovanou osobou ú s p ě š n ě z k o u š k u

 

 

podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání),

 

 

 

a z í s k a l (a) d í l č í k v a l i f i k a c i:

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….

(název a číselné označení (kód) dílčí kvalifikace)

Patisk zakázán

 

 

Získaná dílčí kvalifikace se týká tohoto povolání:

 

Mechanik výtahů

 

 

 

Držitel(ka) tohoto osvědčení prokázal(a) tyto odborné způsobilosti:

 

 1 Orientace v technické dokumentaci, čtení výkresů, schémat, mazacích plánů;

 2 Zaměřování šachty a strojovny výtahu;

 3 Usazování a montování šachetních dveří výtahu;

 4 Montování vodítek výtahu;

 5 Montování výtahového stroje;

 6 Montování klece výtahu včetně vybavení a příslušenství;

 7 Montování vyvažovacího závaží výtahu;

 8 Montování nosných prostředků výtahu;

 9 Montování omezovače rychlosti výtahu;

 10 Montování elektrické instalace výtahu v šachtě;

 11 Montování elektrické instalace výtahu ve strojovně (bez napětí).

 

 

 

 

 

V ……………….…………………. Dne ……….………………….

 (místo a datum vydání osvědčení)

 

 

 

 

…………………………………………………………….……………

 (podpis autorizovaného zástupce)

 

 

 

…………………………………. Číslo autorizace ………….…………

 (obchodní firma nebo název a sídlo autorizované osoby)

 

 

 

 

 

2 strana formuláře

 
Zpět