Zpět

MJP Elektromechanik pro TZ

Název menší jednotky práce

Elektromechanik pro technická zařízení (TZ)

Alternativní název

 

 

Identifikace

Kvalifikační úroveň:

Základní vzdělání a získání odpovídající základní dílčí kvalifikace oboru podle zákona č. 179/2006 Sb., nebo střední vzdělání technického směru s výučním listem nebo maturitní zkouškou

Zařazeno do typové pozice:

 

Obor činnosti:

Elektrotechnické činnosti

Podobor činnosti:

 

 

Charakteristika

Elektromechanik pro TZ je částečná kvalifikace z oblasti elektrotechniky obsahující základní znalosti elektrotechniky pro řádný výkon profesních činností na technických zařízeních obsahujících elektrické obvody sloužící k řízení, měření a regulaci nebo k přeměně elektrické energie na jiné druhy energie, např. mechanickou, tepelnou, světelnou.

Pracovní činnosti

 Instalace, seřizování, měření elektrických veličin, zkoušení, údržba a opravy technických zařízení, jejichž součástí jsou elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy, např. výtahů, plynových spotřebičů, chladicích a klimatizačních zařízení, textilních strojů, vážicích zařízení, úklidových strojů, prodejních automatů, nábytku atp.

Příklady prací z podnikatelské sféry

Text příkladu

Tarifní stupeň

Montáž a zapojení domovních zásuvek, vidlic a spínačů

4

Montáž a zapojení průmyslových zásuvek, vidlic a spínačů

4

Montáž a zapojení jednofázových jističů

4

Montáž a zapojení třífázových jističů

4

Montáž a zapojení proudových chráničů

4

Montáž a zapojení elektrických svítidel

4

Montáž a zapojení elektromotorů, rozvaděčů

4

Provedení prostupů elektrického vedení zdmi a konstrukcemi

4

Měření elektrických veličin a parametrů přenosnými elektrickými přístroji, vyhodnocení naměřených hodnot

4

Zajištění beznapěťového stavu pracoviště

4

Instalace a opravy technických zařízení, jejichž součástí jsou elektromechanické, elektrotepelné, signalizační a elektronické prvky, svítidla atp.

4

Instalace a opravy elektrických zařízení, které jsou součástí chladicích a klimatizačních zařízení

4

Instalace a opravy elektrických spotřebičů určených k zabudování do nábytku

4

Údržba a opravy jednoduchých světelných a zásuvkových rozvodů

4

Diagnostikování poruch elektromechanických prvků technických zařízení

4

Diagnostikování poruch elektrotepelných prvků technických zařízení

4

Diagnostikování poruch elektronických prvků technických zařízení

4

Demontáž a sestavení běžných elektromechanických prvků technických zařízení

4

Demontáž a montáž elektrotepelných součástí technických zařízení

4

Demontáž a náhrada elektronických obvodů technických zařízení

4

Příklady prací z rozpočtové sféry

Text příkladu

Tarifní stupeň

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní podmínky

 

Stupeň zátěže

 

1

2

3

4

Zátěž teplem

 

X

 

 

Zátěž chladem

 

X

 

 

Zátěž hlukem

 

X

 

 

Zátěž vibracemi

 

X

 

 

Zátěž prachem

 

X

 

 

Zátěž chemickými látkami

X

 

 

 

Zátěž invazivními alergeny

X

 

 

 

Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění

X

 

 

 

Zátěž ionizujícím zářením

X

 

 

 

Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů

X

 

 

 

Zraková zátěž

 

X

 

 

Celková fyzická zátěž

 

X

 

 

Zátěž trupu a páteře

 

X

 

 

Lokální zátěž - zátěž  malých svalových skupin

 

X

 

 

Lokální zátěž jemné motoriky

 

X

 

 

Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru

X

 

 

 

Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách

 

X

 

 

Práce ve výškách

 

X

 

 

Duševní zátěž

 

X

 

 

Zvýšené riziko úrazu pracovníka

 

 

X

 

Zvýšené riziko obecného ohrožení

 

X

 

 

Pracovní doba, směnnost

 

X

 

 

Jiné doplňující faktory :

 

 

 

 

 Kvalifikační požadavky

 

Příprava a certifikáty

 

 

 

Optimální školní vzdělání

 

 

Základní vzdělání a získání odpovídající základní dílčí kvalifikace oboru podle zákona č. 179/2006 Sb.  

 

 

Střední vzdělání technického směru s výučním listem nebo maturitní zkouškou

 

Předepsaná praxe

Délka praxe

Předpis

 

Školní vzdělání také vhodné

 

 

 

 

 

 

 

Předepsaná praxe

Délka praxe

Předpis

 

Ještě přípustné školní vzdělání

 

 

 

 

 

 

 

 

Předepsaná praxe

Délka praxe

Předpis

 

 

 

 

Certifikáty nutné:

 

 

Certifikáty výhodné:

 

 

 Kompetence

Odborné dovednosti  

kód

název odborné dovednosti

úroveň

kval. stupeň

A.1.E.1.1.800

Základní pojmy a vztahy v elektrotechnice

2

2

A.1.E.1.1.801

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních

2

2

A.1.E.1.1.802

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

2

2

A.1.E.1.1.803

Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)

2

2

A.1.E.1.1.090

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci

2

2

A.2.E.1.1.909

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí technických zařízení

2

2

C.6.E.1.1.012

Dimenzování, jištění a kladení elektrických vedení

2

2

A.4.E.1.1.004

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

2

2

A.6.E.1.1.506

Diagnostikování poruch technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy

2

2

A.8.E.1.1.012

Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole

2

2

C.1.E.1.1.093

Provádění přípravných činností při montáži, instalaci a opravách technických zařízení se zaměřením na elektromechanické, elektrotepelné a elektronické elementy

2

2

B.7.E.1.1.001

První pomoc při úrazu elektrickou energií

2

2

Odborné znalosti  

kód

název odborné znalosti

úroveň

kval. stupeň

E.1.1.01

elektrotechnika obecně (základy)

2

2

E.1.1.02

elektrotechnické materiály

2

2

E.1.1.03

technické kreslení v elektrotechnice

2

2

E.1.1.04

měření elektrických veličin

2

2

E.1.1.11

vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení

1

2

E.1.1.15

elektrické stroje a přístroje (základy)

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné způsobilosti

kód

název obecné způsobilosti

úroveň

nutné

výhodné

A

řízení lidí

 

1

B

organizování a plánování práce

1

2

C

motivování lidí

 

 

D

jednání s lidmi

 

1

E

vyjednávání

 

 

F

prezentování

 

 

G

písemný projev a komunikace

1

 

H

týmová práce

 

1

I

práce s informacemi

1

2

J

analyzování a řešení problémů

1

2

K

rozhodování

 

 

L

pružnost v myšlení a jednání (adaptabilita, flexibilita, přizpůsobivost, improvizační způsobilosti)

1

2

M

tvořivé myšlení

1

 

P

jazykové způsobilosti

 

1

Q

technické způsobilosti

2

 

R

počítačové způsobilosti

1

2

S

numerické způsobilosti

1

 

T

ekonomické způsobilosti

 

1

U

právní způsobilost

1

 

V

řízení motorových vozidel

 

1

Z

osobnostní rozvoj

1

 
Zpět