UVP ČR
 
 Informace o UVP ČR
   Co je UVP ČR
   Předmět činnosti
   Etický kodex
   Seznam členů
 
 Kontaktní údaje
 
 Legislativa
   Právní předpisy
   Normy
   TNI
 
 Bezpečnostní rada VP
   Doporučení BR
 
 Informace
   UVP radí
   Výkladové dokumenty

 

 Vzdělávání
   Standardy VP
   Učební texty
 
 Projekty
 
 Partnerství
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Splňuje Vaše servisní firma základní požadavky ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů ?

2. Jaké jsou povinnosti majitele budovy při zajištění bezpečnosti výtahů ?

3. Instalace nových výtahů do existujících šachet a prováděná podstatných změn výtahů v rámci odstraňování zjištěných provozních rizik výtahů podle ČSN EN 81-80


1. Splňuje Vaše servisní firma základní požadavky ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů ?

    Výtahy, jako technické zařízení s vysokým stupněm zbytkového provozního rizika, musí být udržovány v dobrém provozním stavu prostřednictvím smluvně zajištěné servisní firmy. Po podpisu smlouvy má servisní firma prokazatelně informovat protistranu o své odbornosti a o naplnění dalších podmínek uvedených v 4.4.1 ČSN 27 4002. Čemu tedy věnovat pozornost, když odpovědnost za provoz výtahu je vždy na majiteli výtahu? 

Odborností servisní firmy se rozumí, že zejména má:

 • dostatečný počet odborně zdatných servisních pracovníků (1 pracovník na 50 – 90 výtahů) a zkušebních techniků (1 technik na 350 – 500 výtahů) spolu se zavedením a udržováním systému jejich zaškolování a dalšího vzdělávání;

 • vypracovaná pravidla a postupy pro řádný výkon servisu včetně směrnic se stanovením pravomocí a odpovědnosti a způsob zajištění vnitřních kontrol spolu s odpovídajícím vybavením a přístroji s platnými kalibračními protokoly, včetně zkušebních břemen;

 • ve vlastnictví minimálně: platné technické předpisy a české technické normy vztahujících se k výkonu činnosti; má uzavřené přiměřené pojistné krytí možných škod vzniklých následkem své činnosti; má stálý dispečink dosažitelný 24 hodin denně po celý rok a řešenou ekologickou likvidaci nebezpečných látek a odpadů.

Základními povinnostmi servisní firmy při řádném provádění servisu jsou zejména

 • vypracovat přiměřený plán pravidelné preventivní údržby s uvážením všech předvídatelných poruch  (zneužití, špatné zacházení, poničení atd.) s minimalizací času, kdy je výtah mimo provoz

 • ověřovat technický stav výtahu a jeho bezpečnost prováděním všech předepsaných úkonů a činností v ČSN 27 4002 a tyto zaznamenávat do příslušných dokumentů

 • informovat majitele/provozovatele výtahu o každém nutném zásahu, který vyplývá ze zjištěného výskytu nebezpečných situací nebo z analýzy provozních rizik nebo ze  závažného poruchového stavu. V případě vzniku vážného ohrožení bezpečnosti dopravovaných osob bezodkladně navrhnout majiteli nebo provozovateli odstavení výtahu z provozu až do odstranění nebo omezení tohoto stavu


2. Jaké jsou povinnosti majitele budovy při zajištění bezpečnosti výtahů ?

    Pomineme-li oblast pracovněprávních vztahů (zákon č. 309/2006 Sb.), vyplývá obecná povinnost udržovat jakékoliv technické zařízení v mezích bezpečného provozu z § 415 občanského zákoníku „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“. Jednoznačný právní závěr k tomuto ustanovení je ten, že „kdo nerespektuje ustanovení českých technických norem, nepředchází škodám“. A právě české technické normy jsou jediné, které řeší otázky spojené s povinnostmi zajišťujícími bezpečný provoz výtahů.  Jaké jsou základní povinnosti, které by měl  majitel budovy respektovat, aby výše uvedenému ustanovení vyhověl? Jsou to: 

 • udržovat výtah v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím servisní firmy

 • udržovat dokumentaci, doklady a pokyny pro provoz výtahu v řádném stavu a zajistit, aby servisní firma byla bezodkladně informována okamžitě při zjištění jakékoliv nesprávné funkce výtahu, po každém vyprošťovacím zásahu (pokud jej neprovádí servisní firma), po vyřazení výtahu z provozu na dobu delší než je lhůta mezi 2 odbornými prohlídkami výtahu (6 měsíců) a před jeho opětovným uvedením výtahu do provozu

 • zajistit servisní firmě průběžný bezpečný a volný přístup do pracovních prostor s tím, že klíče ke dveřím (poklopům) do strojovny a prostoru pro kladky a ke kontrolním a nouzovým dveřím (poklopům) budou trvale k dispozici v budově, ve které je výtah umístěn, a jsou používány pouze pro vstup oprávněných osob

 • zajistit podmínky pro vykonání odborných zkoušek, provádění inspekčních prohlídek ve lhůtách stanovených ČSN 27 4007, vzít v úvahu zjištěná provozní rizika výtahu a tyto co nejrychleji odstranit čímž se zbaví následků z obecné odpovědnosti za škody

 • zajistit předepsané osvětlení prostorů a přístupů souvisejících s provozem výtahu

 • zajistit vyprošťování osob uvězněných v klecích výtahů nepřetržitě po dobu 24 hodin denně nejdéle do 1 hodiny od obdržení požadavku na vyproštění. V případě, že výkon této činnosti je smluvně zajištěn jinými osobami než je servisní firma, zajistit jejich zaškolení a přezkoušení servisní firmou

 • zajistit trvalé umístění a zřetelnou čitelnost jména a telefonního čísla servisní firmy na viditelném místě pro uživatele výtahu


3. Instalace nových výtahů do existujících šachet a prováděná podstatných změn výtahů v rámci odstraňování zjištěných provozních rizik výtahů podle ČSN EN 81-80

    Odstraňování zjištěných provozních rizik na dříve instalovaných výtazích, která vyvolávají nebezpečné situace ohrožující zdraví dopravovaných osob, servisních a inspekčních pracovníků, majetek a životní prostředí, je možné provádět:

 1. výměnou stávajícího výtahu za výtah nový, nebo

 2. realizací odpovídajících podstatných změn výtahu, tedy nápravných opatření odstraňujících zjištěná provozní rizika, které je možné provádět buď  současně nebo postupně,

vždy podle rozhodnutí vlastníka výtahu/budovy.

     Jak výměna stávajícího výtahu výtahem novým, tak provádění podstatných změn výtahu jsou však provázeny problémy souvisejícími s rozměry a provedením stávající šachty výtahu, do které je nová technika instalována. Pro správné pochopení této problematiky je limitní skutečnost, že tzv. „stanovenými výrobky“, tedy výrobky určenými k posuzování shody podle nařízení vlády č. 27/2003 Sb., v platném znění (dále jen NV č. 27/2003 Sb.), jsou pouze výtah a jeho bezpečnostní komponenty, nejsou to v žádném případě šachta a strojovna výtahu.

Pokud se vlastník výtahu/budovy rozhodne pro:

 1. dodání nového výtahu, musí tento vždy splňovat požadavky přílohy 1 NV č. 27/2003 Sb. Nejlepším průkazem je konstatování, že dodávané zařízení splňuje odpovídající požadavky harmonizované ČSN EN 81-1, 2, která vlastně rozpracovává obecné požadavky přílohy 1 NV č. 27/2003 Sb. na konkrétní technická řešení.  

 2. realizaci podstatných změn výtahu, měly by tyto být provedeny podle ČSN 27 4011 s využitím nápravných opatření uvedených v ČSN EN 81-80. ČSN EN 81-80 pak jednoznačně požaduje při odstraňování valné většiny zjištěných provozních rizik uplatnit opět požadavky ČSN EN 81-1, 2.

    Kruh se takto uzavírá a v obou případech by se měl dostat výtah na úroveň bezpečnosti odpovídající současnému stupni technického poznání v tomto oboru. Odpovědnost za tyto dodávky je zcela na straně dodavatele, nerozhodno zda nového výtahu nebo podstatných změn.

    ČSN EN 81-1, 2 však neobsahuje pouze požadavky na výtah a jeho bezpečnostní komponenty, ale obsahuje rovněž části 5 Šachta a 6 Strojovna a prostor pro kladky. Zde jsou uvedeny požadavky na jejich provedení tak, aby nově instalovaná technika mohla být bezpečně provozována. Provedení některých stávajících šachet přináší dva základní problémy. Oba jsou svázány s nevyhovující úrovní bezpečnosti, která je požadována ČSN EN 81-1, 2. Jedná se o:

 1. nedostatečné bezpečnostní rozměry v horní části šachty a v prohlubni, kde hrozí riziko sevřen servisních a inspekčních pracovníků (viz riziko 14 ČSN EN 81-80), a dále o

 2. perforované opláštění šachty, k jehož skutečnému provedení se může vázat více rizik s vysokou úrovní ohrožujících jak bezpečný provoz výtahu, tak osoby nacházející se v blízkosti šachty (viz rizika 6, 7, 33 ČSN EN 81-80).  

 K tomu:

a) Případ nedostatečných bezpečnostních rozměrů koncových poloh šachty existujících budov je ošetřen bodem 2.2 přílohy 1 NV č. 27/2003 Sb. tak, že každý členský stát EU rozhodne, jaká technická řešení považuje za bezpečná, a tedy uplatnitelná na svém území po jeho předchozím souhlasu.

    V ČR byla tato problematika vyřešena změnou Z1 ČSN 27 4011, která stanovuje minimální požadavky na zajištění bezpečného pohybu servisních a inspekčních pracovníků v rámci svého pracovního výkonu v krajních polohách šachty výtahu při jejích nedostatečných bezpečnostních rozměrech. Nabytí její platnosti k 1.3.2008 zcela změnilo postup posuzování nových výtahů instalovaných do existujících budov, kde bezpečnostní rozměry krajních poloh šachty výtahu neodpovídají požadavkům ČSN EN 81-1, 2, jak je uvedeno v horní části připojené přehledové tabulky. Rozhodujícím pro uplatnění změny Z1 ČSN 27 4011 je datum uzavření kontraktu na dodávku výtahu, kdy předmětnou změnu lze uplatnit až u kontraktů uzavřených po nabytí její platnosti. Tím, že uplatněním změny dochází k naplnění čl. 2.2 přílohy 1 NV č. 27/2003 Sb., musí instalovaný výtah posoudit autorizovaná osoba, dodavatel vydat ES prohlášení o shodě a připojit označení shody CE.

    Odpovědnost za dodání technického řešení v souladu se změnou Z1 ČSN 27 4011 v případě nedostatečných bezpečnostních rozměrů koncových poloh šachty existující budovy  je tak opět na dodavatelských firmách.

b) Případ neodpovídajícího perforovaného opláštění šachty výtahu v existující budově je řešen uplatněním ČSN EN ISO 13857 (obsahuje dříve platnou ČSN EN 294). Tato norma stanovuje bezpečné vzdálenosti pohybujících se částí v závislosti na velikosti otvorů perforovaného ohrazení. Zda budou nápravná opatření k odstranění rizik, vyplývajících z nedostatečné vzdálenosti nebo i výšky ohrazení, provedena v potřebném rozsahu, nebo výtah nadále provozován s přetrvávajícími riziky, je vždy v odpovědnosti vlastníka výtahu/budovy. Pokud bude jeho rozhodnutím v této věci „úpravy opláštění šachty prozatím neprovádět“, měla by dodavatelská firma vzít v úvahu  platnost čl. 5.2 ČSN 27 4011 a svoji nabídku  formulovat tak, aby unesla svoji odpovědnost za nezhoršení bezpečnostního stavu oproti stavu původnímu u změn provedených podle písm. a) až c) čl. 4.1 ČSN 27 4011. Stejné je to i s jinými provozními riziky zjištěnými na šachtě nebo ve strojovně výtahu. Autorizovaná osoba následně uvede v části Inspekční zprávy netýkající se dodavatele výtahu nebo podstatných změn, nakolik byla rizika související se šachtou nebo strojovnou výtahu odstraněna.

 ZÁVĚR

    Připojená přehledová tabulka byla vypracována pro informaci dodavatelským firmám, autorizovaným osobám, dozorovému orgánu ČOI a vlastníkům výtahů/budov o postupech vedoucích k naplnění principů prováděcího předpisu NV č. 27/2003 Sb. v případech instalování nových výtahů do existujících budov, nebo provádění podstatných změn výtahů směřujících ke zvýšení dřívější technické úrovně výtahu na současnou úroveň považovanou výše uvedenými předpisy za bezpečnou. Snahou bylo podat ucelenou informaci o tom, jaké modifikace odstraňování zjištěných provozních rizik vlastně přicházejí v úvahu, jaké požadavky by měl nově dodávaný výtah nebo provedené podstatné změny splňovat, kdo by jej měl posoudit před předáním zákazníkovi, jak by měl být odpovídající výtah  označen a jak je rozdělena odpovědnost zúčastněných stran v těchto případech.

 UVP ČR,  2008-10-29

 

 

 

© UVP ČR, 2008