UVP ČR
 
 Informace o UVP ČR
   Co je UVP ČR
   Předmět činnosti
   Etický kodex
   Seznam členů
 
 Kontaktní údaje
 
 Legislativa
   Právní předpisy
   Normy
   TNI
 
 Bezpečnostní rada VP
   Doporučení BR
 
 Informace
   UVP radí
   Výkladové dokumenty

 

 Vzdělávání
   Standardy VP
   Učební texty
 
 Projekty
 
 Partnerství
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doporučení 1/2005


D O P O R U Č E N Í   1/2005

Bezpečnostní rady výtahového průmyslu při HK ČR

k aplikaci jiného nápravného opatření k odstranění výskytu nebezpečné situace uvedené jako  č. 40 v tabulce 1 ČSN EN 81-80, než je doplnění  klece výtahu klecovými dveřmi

(verze novelizovaná na úroveň 2005 )

Doporučení bylo vypracováno vzhledem k tomu, že v ČR, na rozdíl od Doporučení Evropské komise č. 95/216/ES, stále přetrvává snaha provozovatelů výtahů nahrazovat chybějící klecové dveře výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů aktivním optoelektronickým ochranným zařízením (známého jako infraclona, celoplošná clona atd.), které ale vykazuje tyto zásadní nedostatky: 

  • nelze zcela zabránit poškození zdraví nebo majetku dopravované osoby při jakémkoliv dotyku s čelní stěnou šachty s přihlédnutím k nemožnosti bezpečného zastavení klece výtahu na dráze kratší než 250 až 300 mm narušením zóny detekce,

  • není možné odstranit zbytková rizika, jejichž míra ohrožení dopravovaných osob zůstává závažná,

  • k omezení těchto zbytkových rizik musí být provozovatelem výtahu provedena další ochranná opatření,

  • u dopravovaných osob tak může být vyvolán mylný dojem, že jsou tímto optoelektronickým ochranným zařízením dostatečně v kleci výtahu chráněni. 

     S přihlédnutím k výše uvedenému Bezpečnostní rada výtahového průmyslu při HK ČR (BRVP HK ČR) použití tohoto řešení nedoporučuje a trvá, v souladu s Doporučením Evropské komise 95/216/ES rozpracovaným do EN 81-80 Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů, na instalování klecových dveří, jako jediného technického řešení, které zcela odstraňuje výskyt nebezpečných situací souvisejících s absencí klecových dveří.

    V případě zcela výjimečného použití optoelektronického ochranného zařízení u klecí výtahů určených k dopravě osob nebo osob a nákladů, je toto zařízení možné instalovat podle BRVP HK ČR pouze při dodržení těchto podmínek:  

 

  1. zařízení bude instalováno výhradně na základě výsledků analýzy rizik v souladu s čl. 6.3 ČSN 27 4011 provedené nezávislým inspekčním orgánem,

  2. ochranná opatření navržená provádějícím inspekčním orgánem podle čl. 7.1 d) ČSN 27 4007 budou provozovatelem realizována současně s instalací zařízení,

  3. rychlost výtahu není větší než 0,71 m/s,

  4. instalované  optoelektronické ochranné zařízení bude odpovídat ČSN EN 61496-1 Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky a ČSN EN 61496-3 Bezpečnost strojích zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení citlivá na rozptylový odraz (AOPDDR),

  5. instalované optoelektronické ochranné zařízení bude umístěno tak, aby vodorovná vzdálenost aktivní zóny detekce byla co nejdále, nejméně však 60 mm od čelní stěny šachty, 

  6. aktivní zónou detekce bude vykryta plocha vstupního otvoru klece tak, aby systém  reagoval na předměty minimálně o průměru 20 mm do výše 1 800 mm,   

    Toto doporučení bylo vypracováno zejména pro varování vlastníků a provozovatelů výtahů před instalací zařízení, která nejen že výskyt nebezpečných situací neodstraňují, ale omezují je pouze okrajově. 

 

 

 

© UVP ČR, 2008